Tswayo Tsine dza vha kha Tshiga tsha Coat of Arms Afrika Tshipembe

Zwiambaro zwiswa zwa Afrika Tshipembe zwa masole zwo itwa nga zwithu zwivhli, zwine zwa vhidziwa the oval shape of foundation na the oval shape of ascendance, fhasi ndi dzi tswayo dzine dza vha uri dzo ṋangiwa zwine zwa thusa kha u amba nga ha Afrika Tshipembe na u ḓa ha mbofholowo kha vhathu vhoṱhe.

The Oval Shape of Foundation

The Motto – 'wo nwaliwa nga luambo lwa Khoisan lwa vhathu vha Xam, !ke e: /xarra //ke,zwine zwa amba uri vhuthihi'. Nga tshikalo tsha muthu muthihi, zwi vha zwi tshi khou amba u farana vhukati ha muhumbulo na zwiito. Nga muhumbulo wa vhathu vho vhalaho zwi vha zwi tshi khou amba uri sa tshi tshavha ri fanela u farana ra vha tshithu tshithihi na u kona u ḓivha hune ra bva na u ḓihudza nga hune ra bva hone.
©Jacques Marais
Maṋanga a nḓou – nḓou dzi ḓivhelwa u vha na vhuṱali na maandḓa. Kha tshiga, dzi vha dzi tshi khou sumbedza vhukwamani na vhuthihi.
©Tracey Derrick
Ndevhe dza Wheat – wheat i vha i tshi khou sumbedza u kona u bveledza. U mela ha mbeu zwine kha tshitshavha tshashu zwa vha zwi tshi khou amba u hula na na u swikelela zwi sa gumiho. I dovha hafhu ya vha na vhushaka na u tamisa ha vhathu na u sumbedza vhundeme ha zwa vhulumi.
©Roger de la Harpe
Murunzi – huna mishumo mivhili kha tshiambaro tsha masole. I sumbedza maanḓa a u kona u ḓiimelela lwa tshi muya lwa kha tshitshavha tshashu, ya hwala na zwiga zwine zwa vha zwi tshi khou imelela na uri ṱalusa.
©Roger de la Harpe
Zwiga zwa vhathu – hezwi zwiga zwi vha zwi tshi khou bva kha tombo ḽine ḽa vha uri ḽi a ḓivhea vhukuma ḽa ḽifhasi ḽa Afrika Tshipembe ḽine ḽa wanala Linton, ḽine zwa zwino ḽi khou wanala ṱanoni ḽa Cape town. Sa tshithu thine tsha vha tshihulwane tshine tsha khou wanala kha shango ḽashu, vha Khoisan, ndi vhone vhane vha nga kona u tou ṱanziela vhuthu hashu na vhufa sa vhathu vha Afrika Tshipembe. Zwiga kha zwifanyiso zwi vha zwi tshi khou itelwa nga nḓila ya u kona u lumelisana, zwi vha zwi tshi khou sumbedza vhuthu. Zwa dovha zwa sumbedza lwendo lwa muthu muthihi atshi khou shanduka a wela kha zwithu zwihulwane zwa vhuthu.
©Roger de la Harpe
Pfumo na tshithivhela pfumo – hezwi zwi vha zwi tshi khou sumbedza u kona u ḓiimelela na vhathu, zwa dovha zwa sumbedza milenzhe ine ya vha yo khwaṱha ya tshiṋoni. Sa pfumo na tsha u thivhela zwo lala fhasi, zwi sumbedza mulalo.

The Oval Shape of Ascendance

©Nigel Dennis
The Protea – hu vha hu tshiga tshine tsha vha tshi tshi khou sumbedza u naka ha shango ḽashu, hune maluvha a vha atshi khou sumbedza zwine shango ḽashu ḽa vha zwone kha lunako na u tevhela u ima ha shango. Zwi sumbedza u hula ubva shangoni na u nyoriwa ubva nnṱha. Mivhala ine ya tou ḓivhea vhukuma ya Afrika yo vhewa kha dzi protea, mudala, musuku, mutsuku na mutsu.
©Shem Compion
The Secretary Bird – kha tshiga tshiṋoni tshi vha tshi tshi khou ḓivhelwa u fhufha, na u hula na luvhilo. Tshiṋoni tshine tsha vha na maanḓa, milenzhe i khou imelewa nga pfumo na tsha u thivhela, zwa thusa kha u ṱoḓa ṋowa, zwine wa vha zwi tshi khou sumbedza u tsireledzea kha maswina oṱhe. Tshiṋoni ndi thunwa ya ṱaḓulu, tshi vha tshi tshi khou sumbedza maanḓa a nnṱhesa, mabesu musi atshi khou ima zwi hone kha tshiga tsha u gonyiswa ha tshitshavha tshashu. Ngeno zwi tshi dovha zwa tsireledza. Tshiṋoni tshi vha tshi tshi khou dzhiiwa sa musuku, hu tshi khou sumbedzwa vhukwamani na ḓuvha na maanḓa ane avha uri annṱha.
©Shem Compion
U bva ha ḓuvha – ḓuvha ḽi vha ḽi tshi khou sumbedza u ṱavha, tshedza na maanḓa. Ḽa sumbedza nḓivho u kona u haṱula, maanḓa a u funa, maanḓa a u kona u do vha hafhu u bebiwa. Ndi hone hune ha bva hone vhutshilo na u sumbedza u fhelela ha vhuthu hoṱhe. Zwoṱhe zwiga zwi ya ṱangana zwa sika zwithu zwa nnṱha na zwa fhasi. Ubva musi ḓuvha ḽi tshi bva na u sikiwa ha tshivhumbeo tsha kumba hune havha hu tshiṋoni, tshiTranslated by Khalirendwe Nekhavhambe

Zwe Zwanwaliwa nga Tswayo dza Shango

Vhathu vhoṱhe vha Afrika tshipembe vho ḓo vha tshipiḓa kha u amba na uri hu kone u vhoniwa uri hu ḓo oliwa tshithu tsha hani....more

Tswayo nntswa dza Afrika tshipembe kha ḓivhazwakale

Nga murahu ha khetho dza u thoma dza democracy nga 1994, vha zwa tswayo vho ḓo dzhia vhuḓifhinduleli uri vha vhudzise uri tswayo dza Afr...more