Amaphawu Asengubeni Yenkhali yeSewula Africa

Ingubo yenkhali etja yeSewula Africa yenziwe yaba zincenye ezimbili, ezibizwa bona yi-oval shape of foundation, kanye ne-oval shape of ascendance, ngaphasi zintlhadlulo zamaphawu ezikhethiweko ezirhelebha ukuqoqa indaba yeSewula Africa kanye nokuthoma kwakarhulumende wentando yenengi wabantu boke.

Ifandetjhini Eyakheke Saqanda

Isiqubulo - Esitlolwe ngelimi lesi-Khoisan lomhlobo wabantu i-Xam, ke e: /xarra //ke, etjho bona ‘abantu abangahlukahlukeneko bayahlangana’. Sele iqalwe iyodwa, itjengisa ukuhlangana ekwenzeni kwabantu nemikhumbulo yawo. Nasele iqalwe ihlangene, kutjengisa bona isitjhaba kufanele sihlangane, sibonakale bona sivela enarheni enarheni yinye nokuziqhenya kwetjhaba.
©Jacques Marais
Amazinyo wendlovu - Indlovu idume ngokuhlakanipha kanye namandla. Ingubo yenkhali ijamele ukulingana neliphakade.
©Tracey Derrick
Iindlebe zekoroyi - Ikoroyi ijamele ukuvunda. Ukumila kanye nokukhula kwekoroyi kujamele ikukhula kanye nokuthuthuka kwesitjhaba sethu ukuze ithole ikghono elingapheliko. Ihlobana godu nokondleka kwabantu, ijamela godu nezelimo zephasi.
©Roger de la Harpe
Ikhande – Linemisebenzi emibili engubeni yenkhali, lijamele ukuzivikela ngokwemimoya kwesitjhaba sekhethu begodu libamba ubunengi obujamele ubunjalo bethu.
©Roger de la Harpe
Imidwebo yabantu - Imidwebo yabantu le ivela elitjeni elidume iphasi loke leSewula Africa, imidwebo etholakala elitjeni i-Linton, esele libekwe emnyuziyamu yeSewula Africa eseKapa. Lilitje lakade lenarha le, ama-khoisan, abufakazi bokufana kwabantu benarha yeSewula Africa kanye namasiko wabo. Umdwebo lo ukhombisa abantu abalotjhisanako ekuliphawu lokubumbana. Ujamele godu ikhambo lomuntu ngamunye eliya etjhugulukweni kanye nelobuntu.
©Roger de la Harpe
Intonga kanye nomkhonto – kujamele iphawu lokuzilwela kanye nelamandla, zijamele godu nenyawo ezinamandla zenyoni-secretary. Ngebanga lokobana umkhonto nentonga zilele phasi, kukhombisa iphawu lokuthula.

Isibumbeko Esakheke Saqanda Esibusako

©Nigel Dennis
I-protea – elitjengiswe ku-emblemu lijamele ubuhle benarha yethu, ithuthumbo lijamele ikghono lethu njengesitjhaba ekugijimiseni i-African Renaissance. Lijamele godu ukukhula kanye nokutlhogonyelwa okuvela phezulu, okutjengisa ukuhlangana kwamandla. Imibala ethandwa khulu e-Africa ehlotjaniswa nethuthumbo ngohlaza satjani, oyirhawuda, obomvu kanye nonzima.
©Shem Compion
Inyoni i-Secretary - Engubeni yenkhali inyoni itjengiswa iphapha, ekuliphawu elitjengisa ukukhula kanye nebelo. Inyoni enamandla iinyawo zayo, zijanyelwe yintonga kanye nomkhonto, eziyirhelebha lokha nayizuma iinyoka, ekuliphawu lokuvikela isitjhaba emanabeni woke. Inyoni le isithunywa semazulwini. Iimpiko zayo eziphakamileko ziyi emblemu yokwehla kwesitjhaba sethu, lokha zibavikela. Inyoni le itjengiswe inombala oyirhawuda, okutjengisa ubuhlobo enabo nelanga kanye namandla.
©Shem Compion
Ilanga eliphumako – ilanga yi-emblemu yokukhanya, amandla kanye nobuhle. Liyiphawu lelwazi, amandla, nerhono lokubona kanye nesithembiso sokubelethwa ngabutjha. Limthombo wepilo, ukukhanya begodu lijamele ubuntu buphelele. Zoke izinto ezisengubeni yenkhali zihlangana zitlame isibumbeko esisaaqanda esingaphasi nesingaphezulu ekuliphawu lento engapheliko. Ukusuka emazinyweni ukuya elangeni eliphumako, isibumbeko esakhekako ngesokobana woke amaqanda wenyoni i-secretary bird ayavela. Ngokwephawu, kutjho bona ukubelethwa komoya wesitjhaba sethu esinamandla esiliqhawe seSewula Africa.Translated by Busisiwe Skhosana