Iphawu Lesitjhaba seSewula Afrika Elitja

Ngemva kwamakhetho wokuthoma wentando yenengi ngonyaka ka-1994, ikomitjhini yephawu lesitjhaba yathatha isiqundo sokobana ibuze isitjhaba seSewula Afrika bona iphawu lesitjhaba kufanele libonakalenofana ligwalwe bunjani. 

©Eric Miller

AmaSewula Afrika ngobunengi bawo nangokuhlukahlukana kwamakhambo wawo epilweni aveza imibono yawo ngalokha ekwaba liphimbo lokuzikhakhazisa, litjengisa indabuko nalokho inarha eyayizakwaziwa ngakho.

Translated by Busisiwe Skhosana

Iflarha Yenarha yeSewula Afrika

Iflarha yenarha eyathoma ukusetjwenziswa ngezi-27 kuSihlabantangana 1997, yatlanywa nguNomzana Fred Brownell, egade asithunywa semilayezo eq...more

Isikhathi Ngokulandelana Kwaso Sephawu Lesitjhaba

Abahlali beSewula Afrika bazibandakanya eenkulunyweni zomphakathi zokuphelelisa ukwenziwa kwephawu lesitjhaba elitja....more

Ingubo Yenkhali Yeenfunda

Ingubo yenkhali iyatlhadlhulwa, emthethweni i-the Heraldry Act No. 18 wangonyaka ka-1962 yeSewula Africa, njengesibumbeko esiliphawu esitjen...more

Ihlathululo Yengubo Yeenkhali yeSewula Afrika

Ingubo yeenkhali liphawu lombuso begodu liphawu elithathelwa phezulu elibonakalako lenarha....more

Difoka tša Setšhaba tša Afrika Borwa

Ibizo le-springbok livela ekwenzeni kwayo, (ekweqeni) okuthandwa ukwenziwa silwanesi. Iim-springbok eziduna nezisikazi zinamaphondo, kodwana...more

Umlando Wengoma yeSewula Africa i-National Anthem

NgoSihlabantangana ngezi-20 ngonyaka ka-1994 uMongameli waskhatheso, uMongameli u- FW De Klerk, wamemezela bona inarha yeSewula Africa izoba...more

Amaphawu Asengubeni Yenkhali yeSewula Africa

Sele iqalwe iyodwa, itjengisa ukuhlangana ekwenzeni kwabantu nemikhumbulo yawo. Nasele iqalwe ihlangene, kutjengisa bona isitjhaba kufanele ...more

Ukuvulwa Kwengubo Yenkhali yeSewula Africa

Nange ikhibe gade iSewula Africa imumuntu, ingubo yenkhali gade izokubamtlikitlo wakhe. Ingubo yenkhali ijamele istembu esisemthethweni semi...more