Amaphawu Wenarha yeSewula Africa

Isilwane Senarha

©Nigel Dennis

Yiqina Springbok/Springbuck - Antidocras marsupialis


Ibizo le-springbok livela ekwenzeni kwayo, (ekweqeni) okuthandwa ukwenziwa silwanesi. Iim-springbok eziduna nezisikazi zinamaphondo, kodwana, eziduna zinonile begodu zimarhahlarhahla, i-springbok sitholwa ngokwemvelo emfundeni ze-Free State, North West, e-Karoo kanye netlhagwini yeSewula Africa.


Sele sijwayele ukuhlala endaweni ezomileko ezingakavundi kanye nalapha kunotjani obuvulekileko. Zidla utjani kanye nemitjhana begodu zikwazi ukuhlala isikhathi eside zinganamanzi, ngombana zithola amanzi etjanini kanye nemakarini anamanzi eziwadlako. Nanyana kunjalo lokha amanzi nakakhona ziyawasela.


Iim-springbok zilwane ezihlala zikhamba zimihlambi emncani, ebusika kuthi kungaba sehlobo umhlambi wazo ungezeleleke. Zibeletha unyaka woke, amakonyani wazo abelethwa ngemva kwenyanga ezintandathu. Zinobude obuyi-75 cm kanye nobudisi obuyi-40 kg.

Inyoni Yenarha

©Peter Delaney

I-Blue Crane - Anthropoides paradisia

Inyoni ehle i-blue crane pheze itholakala eSewula Africa kwaphela. Iyinyoni ehlaza kwesibhakabhaka okukhanyako, inentamo ede nehloko erondo. Iinenyawo ezide kanye namaphiko amahle athanyela phasi. Iinyoni ama-blue crane zidla iinunwana, imbewu kanye nenyoka nembhadwa. Zibekela amaqanda ebaleni, eduze kwamanzi.

Zihlala etjanini obuvulekileko kanye nenkhisini ze-Karoo. Iinyoni zomhlobo we-blue crane zivamise ukutholwa e-Karoo, KwaZulu-Natal kanye ne-Higveld. Zivamise godu nokubonwa, zikhamba ngambili nanyana ngenqhenyana ezincani. Iinyoni zomhlobo we-Blue crane ziyi-1 M ngobude begodu isikhathi esinengi zihlala zithulile kodwana nazithoma ukurhuwelela zinephimbo eliphezulu, elingazwakala kude.

Ifesi Yenarha

©Jean Tresfon

I-Galjoen - Coracinus capensis

Ifesi yomhlobo we-galjoen itholakala kwaphela emanzini wetlhagwini leSewula Africa. Itholakala emanzini angatjhingeliko eduze kwedamu. Umbala wayo awufani, uya ngokobana ikuphi, eseduze kwamatje iba nzima khulu, lokha esehlabathini eyisanda, iba siliva okusathusi. Esifundeni saKwaZulu-Natal, i-galjoen yaziwa njengefesi enzima.

Ifesi yomhlobo we-galjoen idla imizoka ebomvu/-red bait (ascidians), kanye nama-mussels nama-barnacles. Inobude obuyi-55 cm nobudisi obuyi 7 kg, nanyana kunjalo ubudisi bayo buvamise kobana bube buncani kunalobo.

Ithuthumbo Lenarha

©Nigel Dennis

I-Giant nanyana i-King Protea - Protea cynaroides

Ithuthumba le-king protea litholaka pheze eendaweni zoke zesifunda, sange-Western kanye neze-Eastern Cape. Ibizo lesilathini le-protea, cynaroides elitjho bona ifana ne-cynara (artichoke), livela ekutheni ihloko yethuthumbeli ifana nomrorho womhlobo we-artichoke. Ithuthumbo i-king protea lithuthumbo elikhulu kunawo woke emihlobeni yamathuthumbo we-genus.

Umuthi Wenarha

©Nigel Dennis

I-Real Yellowwood - Podocarpus latifolius

Umuthi wakade osarulana lo sele umile eSewula Africa iminyaka edlula kwemakhulukhulu. Sele umuthi lo urhatjhekele kwezinye iindawo zeSewula Africa begodu ungatholwa kusukela entabeni i-Table Mountain, eduze kwetlhagwini yepumalanga netjingalanga, entabeni ze-Drankesberg, ukufikela e-Soutpansberg kanye ne-Blouberg nokuya esifundeni seLimpop. Umuthi wohlobo i-Yellowwood mumuthi omude, ofinyelela ku-40 yamamitha, unesiqu esidege esifika emamitheni amathathu ngokubanzi ehlathini.

Nanyana kunjalo, lokha nawukhulela endaweni engakavaleki efana nemkhuphukelweni wentaba i-Table Mountain ubonakala inga mumuthi omfitjhani, ulihlathi noyingozi. Ibharasi layo linombala onga ukhakhi kodwana litjhuguluka libe inga libanombala omlotjhana lokha umuthi nasele uba mdala. Umqhele womuthi lo mncani nawumadaniswa nobude bawo.

Isthelo sawo sifana ne-pine cone, kodwana simhlophe, nanyana sihlaza, satjani okukhanyako nanyana ngesinye isikhathi siba pinki ngombala. Umuthi womhlobo we-yellow wood lo ukhiqiza ithelo eziduna nesisikazi, imrhohotjhi westhelo somutho osikazi siyafana nese-cherry ngombala nangokwakheka.

Translated by Busisiwe Skhosana