Umlando Wengoma yeSewula Africa i-National Anthem

NgoSihlabantangana ngezi-20 ngonyaka ka-1994 uMongameli waskhatheso, uMongameli u-FW De Klerk, wamemezela bona inarha yeSewula Africa izoba nama-national anthems amabili. 

©Eric Miller

Ekubalwa hlangana yesihloko esithi, Nkosi Sikelel’ iAfrika kanye ne-Die Stem van Suid-Afrika etjho bona (Isibawo seSewula Africa). Lokhu gade kuyincenye yekhostitjhutjhini yonyaka ka-1993, isigaba 248 (1) kanye nesigaba 2.

Esigabeni sesine (4) sekhostitjhutjhini etja yeSewula Africa, eyatlikitlwa ngokomthetho e-Sharpeville ngoNobayeni ngezi-10 ngonyaka ka-1996, nekuyingoma ehlanganiswe yarhunyezwa ne-Die Stem van Suid Afrika esele kuyiliculo lestjhaba seSewula Africa. Njengoba kwamenyezelwa ngokomthetho ku-Gazette karhulumende ye-No.-18341 yangezi-10 zakaKhukhulamungu yonyaka ka-1997.

Iqulo i-Die Stem van Suid Afrika

i-Die Stem van Suid-Afrika etjho bona (isibawo seSewula Afica) yatlolwa ngu-CJ Langenhoven ngoMrhayili wonyaka ka-1918, njengekondlo. Umfundisi u-ML de Villiers, watlama i-Die Stem ngonyaka ka-1921.

Ngemva kokobana ihlangano yezekurhatjha yeSewula Africa i-South African Broadcasting Corporation (SABC) gade avamise kobana ahlale ingomezi zombili i-God save the King kanye ne-Die Stem. Yavunywa emphakathini kokuthoma ingoma ye-Die Stem, bezomthetho baphakamise iflaga lenarha ngonyaka ka-1928 ngoMrhayili ka-31, eKapa.

Nanyana kunjalo, ngonyaka ka-1957 ngoMrhayili ngezi-2 urhulumende wamemezela bona i-Die Stem yengoma yenarha esemthethweni, egade kumnyaka eyathola amalungelo wokobana ingakotjwa.

Ngonyaka ka-1959, ingoma le esemthethweni yestjhaba yaqinisekiswa ngomthetho wePalamende. I-national anthem, nanyana ingoma yesingisi, i-The Call of South Africa, yaba yingoma yenarha ngonyaka ka-1952, lapha yamukelwa khona bona ingasetjenziswa ngokomthetho:

Ingoma iNkosi Sikelel' iAfrika

U-Enoch Sontonga,gade asebenzela ikerege ye-Methodist njengotitjhere, watlama isiqunto sokuthoma sengoma yesiXhosa i-Nkosi Sikelel' iAfrika ngonyaka ka-1897. Lada kwangezelelwa iinqunto ezinye ezilikhomba zelimi lesiXhosa ezatlolwa yimbongi uSamuel Mqhayi.

Yona ingoma le yesi Sesotho iNkosi Sikelel' iAfrika, yagadangiswa ngonyaka ka-1942, itlolwe nguMoses Mphahlele. I-Nkosi Sikelel' iAfrika yabaliqulo elithandwa khulu, ngemva kokobana iqulwe emakhontsathini egade adoswa nguMfundisi u JL Dube's wekwayere yamaZulu i-Ohlange yangeJwanisbhege.

Lada yatjhuguluka yaba yingoma equlwa emihlanganweni yepolotiki, njengesenzo sokuphikisana norhulumende webandlululo,ngeminyaka yebandlululo. Isiqunto sokuthoma siqulwa ngesiXhosa nanyana ngesiZulu kulandele isiqunto esiqulwa ngeSesotho. Nanyana kunjalo ingoma yeNkosi Sikelel' iAfrika ayitolikwa begodu amabizo equlwa ngayo ahluka ngendawo ngendawo nangokobana mnyanya onjani.

Amabizo wayo Asemthethweni

Lana mezwi asemthethweni we-national anthem, ehlanganise i-Nkosi Sikelel' iAfrika kanye ne-Die Stem etolikwe ngesindebele ngaphasi: 

isiXhosa kanye nesiZulu
Nkosi Sikelel' iAfrika
(Zimu busisa i-Africa)
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,
(Phakamisa idumo layo)
Yizwa imithandazo yethu,
(lalela imithandazo yethu)
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo
(Zimu sibusisa, sibantwana bakho)
I-Sesotho
Morena boloka setjhaba sa heso,
(Zimu vikela isitjhaba sethu)
O fedise dintwa le matshwenyeho,
(qeda zoke izipi,nemiraro yethu)
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
(Vikela isitjhaba sethu, vikela isitjhaba sethu,)
Setjhaba sa South Afrika - South Afrika.
(Isitjhaba seSewula Africa - i-Sewula Africa)
I-sibhuru/-Afrikaans
Uit die blou van onse hemel,
(Irhuwelela emanzini ahlaza kwesibhakabhaka)
Uit die diepte van ons see,
(Ekujuleni kwelandlwe lethu)
Oor ons ewige gebergtes,
(Intabeni zethu esele zikhona isikhathi eside)
Waar die kranse antwoord gee,
(Lapha kulila khona ama-crags)
Isingisi/-English
Sounds the call to come together,
(Kwalila isililo sokobana sihlangane)
And united we shall stand,
(sizokujama sibumbene)
Let us live and strive for freedom,
(Asihlaleni sirhulupheleni itjhaphuluko)
In South Africa our land
(Enarheni yethu yeSewula Africa)

Iindlela Zokuhlonipha Ingoma yeSewula Africa

©Eric Miller
Ingoma yestjhaba kufanele iqulwe ngehlonipho. Boke abamuntu abaqula ingoma le kufanele bajame rwe izandla zabo zibekwe emahlangothinabo lokha nabaqula i-National Anthem. Civilians should take their hats off as a sign of respect.Translated by Busisiwe Skhosana