Iflarha Yenarha yeSewula Afrika

Iflarha yenarha eyathoma ukusetjwenziswa ngezi-27 kuSihlabantangana 1997, yatlanywa nguNomzana Fred Brownell, egade asithunywa semilayezo eqakathekileko wombuso wekade weSewula Afrika. Imibala nemitlamo isuselwe emlandwini wakade weflarha yeSewula Afrika. 

©Roger de la Harpe

Imibala ehlukahlukeneko nendlela ehlanganiswe ngayo itjho izinto ezinengi ezahlukeneko ebantwini abathileko, ngalokho imibala leyo ayihlotjaniswa nephawu elilodwa elithileko. Umtlamo oqakathekileko weflarha uthoma lapho ekuthoma khona iflarha lenze u-‘V’ owehlela phasi abenomsila oyaphasi lapho ekuphelela khona iflarha.

Lokhu kuliphawu elitjengisa ukuzimisela kwabantu abahlukahlukeneko besitjahaba seSewula Afrika ukuthatha indlela eyaphambili ekubeni yinyanda. Ukuzimisela nokuba yinyanda kususelwa esiqubulweni esasisetjenziswa ngaphambilini sengubo yeenkhali yeSewula Afrika esithi- Unity is Strength/Ukubambana kuqina.

Ukuphaphisa Iflarha

©Roger de la Harpe

Lokha iflarha yenarha nayizokuphaphiswa kufanele kulandelwe imigomo ethize njengoba itloliwe encwajaneni yangokomthetho enezaziso zomphakathi yombuso 22356, Notice 510 of 8 June 2001. Lokha nawufaka iflarha yenarha yeSewula Afrika uyibeka buthabalala isibambo sayo kufanele sibe ngesinceleni ibhande laso elibovu libe ngaphezulu.

Lokha nawulijamisa rwe ebodeni, kufanele ibhande ebovu libe ngesinceleni soloyomuntu ozabe aliqalile isibambo sayo sibe ngaphezulu.

Lokha nakunemihlangano yesitjhaba. Iflarha yenarha ibekwa ngaphambili nofana ngemuva kwesikhulumi, iflarha kufanele ibekwe ngehlangothini lokudla lesikhulumi. Nayibekwe kwenye indawo lokha nakunomhlangano, kufanele ibekwe ngehlangothi lesandla sokudla sabantu labo ebazokubukela.

Translated by Busisiwe Skhosana