Folaga ya Setšhaba sa Afrika Borwa

Folaga ya Setšhaba, yeo e ilego ya šomišwa pele ke Mna. Fred Brownell ka Aporele 27 1994, yo a bego a le moromiwa wa Mmušo wa Afrika Borwa. Mebala le moakanyetšo di laetša histori ya go tšwa folageng ya Afrika Borwa.

©Roger de la Harpe

Dikopanyo tša mebalana ya go fapana di na le ditlhalošo tše itšego go batho ba bangwe, ka fao ga go na seka le se tee seo se ka šomišwago go tšona.

Bohlokwa bja moakanyetšo wa folaga bo thoma ka kota ya folaga ka sebopego sa V seo sepelago ka mokgwa wa rapama go ya go mathoko a ka ntle. Se se šupa go kopanya ye melawana ya batho ba go fapafapana ba setšhaba sa Afrika Borwa lego iša tsela ya botee. Kopano le botee di tšwa go morero wa Afrika Borwa wa leswao la naga - Botee bja Maatla.

Go Fofiša Folaga

©Roger de la Harpe

Ge o fufiša Folaga ya setšhaba mananeo a itšego go a swanetše go hlomphiwa ka ge a hlalositšwe mo Kuranteng ya Mmušo, Gazette 22356, Tsebišo 510 ya 8 June 2001. Ge e le gore o bontšha folaga ya setšhaba aa Afrika Borwa ka mokgwa wa rapama hoist seam e swanetše go ba mo seatleng se sennyane le la Red band ka godimo.

Ge o bontšha folaga ka godimothwii wa ya kgahlanong le leboto, red band e swanetše go ba mo seatleng se se nnyane sa ponalo le Brithane ya seam ka godimo. Ka nako ya kopano ya setšhaba, ge folaga ya setšhaba e bontšhitšwe kgauswi goba ka morago ga seboledi, Folaga ya setšhaba e swanetše go bewa go lebana le diboledi ka letsogong le legolo. Ge e ka bewa go gongwe mo kopanong, bjale e swanetše go ba ka letsogong le legolo la batheeletši.

Translated by Lebogang Sewela