Maswao a Bosetšhaba a Mafša a Histori a Afrika Borwa

Ka morago ga dikgetho tša temokrasi tša mathomo tša 1994, difoka tša setšhaba e tšere maikarabelo a go botšiša gore setšhaba sa Afrika Borwa gore dika tša kopano ya setšhaba di swanetše go ba bjang le go ba le modumo ofe.

©Eric Miller

MaAfrika Borwa a go tšwa ditsela ka moka tša bophelo ba be ba bolela gore lentšu lefe leo le tla ikgodiša, pono ya boitsebišo le mosaeno wa naga ya rena.

Folaga ya Setšhaba sa Afrika Borwa

Folaga ya Setšhaba, yeo e ilego ya šomišwa pele ke Mna. Fred Brownell ka Aporele 27 1994, yo a bego a le moromiwa wa Mmušo wa Afrika Bor...more

Nako ya Maswao a Bosetšhaba

Maafrika Borwa a mehleng a ile a amega le direrišano tša setšhaba go dira le go feleletša ditlhamo tša rena tša difoka tša setšhaba....more

Leswao la Naga la Profense

Leswao la naga le hlalošitšwe, ka gare Molao wa heraldry wa Nomoro ya. 18 wa 1962 ya Afrika Borwa, bjalo ka selo goba seswantšho bjalo ka...more

Leswao la Naga la Afrika Borwa le a Hlalošwa

Coat of Arms ke Sefoka ke mmušo gomme ke seka sa pono sa godimo sa sešupo sa setšhaba sa rena. Ka tlwaelo le leswao la naga/ Coat of Arms...more

Difoka tša Setšhaba tša Afrika Borwa

Leina la Springbok le tšawa go tiro ya pronking (pontšho ya go tabogo) ke mokgwa wo tlwaelegilego wa phoofolo ye. Bobedi bja phuthi te ton...more

Histori ya Koša ya Setšhaba sa Afrika Borwa

Ka Aprele 20th ngwaga wa 1994, Mopresidente wa Naga, FW de Klerk, o boletše gore Repabliki ya Afrika Borwa e tla ba le dikoša tša bosetš...more

Maswao ao a Lego go Leswao la Naga la Afrika Borwa

Leswao la Naga le lefša la Afrika Borwa le na le dikarolo tše pedi, tše bitšwago sebopego sa nkgokolo sa motheo le sebopego sa nkgokolo ...more

Go Khupullwa ga Leswao la naga Afrika Borwa

Ge e le gore Afrika Borwa e be e le motho, leswao la naga le tla le swana le mosaeno. Leswao la naga le laetša setempe sa semmušo goba set...more