Leswao la Naga la Afrika Borwa le a Hlalošwa

Gobaneng Leswao la Naga?

Coat of Arms ke Sefoka ke mmušo gomme ke seka sa pono sa godimo sa sešupo sa setšhaba sa rena. Ka tlwaelo le leswao la naga/ Coat of Arms e be e dirišwa bjalo ka setempe go netefatša gore melaetša e ngwadilwego e se ke ya senywa le le go laetša bonnete bja gore ke mang yoo a ngwadilwego molaetša.

Tirišo ya leswao la naga/ Coat of Arms la Afrika Borwa lehono e bontšha gore tokumente e amogetšwe ke Mopresidente wa Afrika Borwa le gore taolo e filwe go tokumente yeo e na le kwešišo ya setempe sa Leswao la naga/ Coat of Arms go yona.

Leswao la Naga le le mpsha la Afrika Borwa le ile la bewa semmušo ka 27 Aprele 2000, ka Letšatši la Tokologo. Phetogo ya Leswao la Naga e be e le go bolela ka ga phetogo ya temokrasi le go tliša moya wa setee go Maafrika Borwa ka moka.

Tshepedišo ya Tlhamo

Ka 7 Setemere 1993, Multi-Party Negotiating Council ya Afrika Borwa e kgethile maswao a bosetšhaba a Khomišene go thoma go nyaka ditlhamo tša mswao a mafša a Afrika Borwa, folaga le koša ya setšhaba. Ba kgopetše setšhaba sa Afrika Borwa go hlagiša dikgopolo, go tšwa go dikgopolo tše le Kabinete, tshekatsheko e ngwadilwe.

The Government Communication and Information System (GCIS) e ile ya kopana le mokgatlho wa moakanyetšo wa Afrika Borwa, sehlongwa sa kakaretšo sa tlhamo seo emelago barekišetši bja Afrika Borwa ka bophara, go boledišana le baakanyetši ba lesome ba maemo a godimo. Bahlami ba ba bararo ba ile ba kgethwa go hlagiša dikgopolo tša bona go Kabinete.

Moakanyetšo wa Mna Iaan Bekker e ile ya kgethwa go šomišwa go Coat of Armns e mpsha. Ke Molaodi wa foote, Cone & Sehlopha sa Belding.

Moakanyetšo

Tlhamo ya Leswao la Naga e na le dika tša sehlopha tša go beakanywa ka mananeo a go lekalekanela a dibopego tša mae tše di beilwego godimo ga ye nngwe le ye nngwe. Sebopego sa lee sa ka fase se emela motheo gomme se na le dintlha tše mmalwa. Ntlha ya mathomo go se motto – ‘! ke e:/xarra //ke’ - yeo e ra go ‘kopano ya batho ba go fapafapana’.

Se se bewa ka gare ga karalo ya sediko se se tala. Karolo ya sediko e tlaleletša ke melomo ya ditlou e mebedi ya go lebelela ka godimo. Ka gare ga sediko go na le ditsebe tša korong tše pedi, tšeo di di šomago bjalo ka tšhireletšo. Sebopego sa tšhireletšo se laetša toromo gomme ka gare ga sebopego go na le dibopego tša batho tše pedi, tša go thalwa ka tsela ya bokgabo bja Khoisan.

Godimo ga thebe go na le lerumo le knobkierie tšeo di beilwe ka yuniti e tee. Dilo di hlama sebopego sa nkgokolo, motheo. Godimo ga motheo go na le sebopego sa nkgokolo sa go namelela, motheo wa sona o bopilwe ke kgoši protea. Dipetal tša protea di na le dibopego tša khutlotharo, se se tliša mogopolong sebopego sa Afrika. Letšatši leo le tšwago godimo ga bogomapono le ka gare ga mafego a mongwaledi dinonyana, gomme di feleletša sebopego sa nkgokolo.

Godimo ga thebe go ke lerumo le knobkierie bjalo ka ge di beilwe go tshela yuniti. Dilo tše tša ka fasana ga sebopego sa nkgokolo, motheo. Tokelo ya ka godimo ga motheo wa go na le sebopego sa nkgokolo sa go namelela, wo o bopilwego ke kgoši Protea. Go protea petals di ka mogopolong wa e triangular sebopego sa Afrika.

Ka godimo ga Kgoši protea ke Mongwaledi wa dinonyana le protea e bopa matswele a yona. Mongwaledi wa dinonyana, o na le mafego o go lebelela godimo, ao a feleletša sebopego sa Oval ya go namelela. Letšatši leo le tšwago ka gare ga Mongwaledi dinonyana wings, yeo e feleletšago sebopego sa oval se se namelelago.

Kopano ya dinkgokolo tše pedi e hlola kwano ya go robega magareng ga dintlha gomme se se hlola moakanyetšo wa moswananoši wo botse.

Translated by Lebogang Sewela