Umkhonto Wekuvikela Uyachaza saseNingizimu Afrika

Leni Umkhonto weKuvikela

Lomkhonto wekuvikela lihawu lahulumende futsi luphawu loluphakeme lolubonakalako lwesive setfu. Ngesintfu Umkhonto Wekuvikela wasetjentiswa njengesivimbo kwentela kuciniseka kutsi imilayeto lebhaliwe bekungagangwa ngayo kanye nekukhomba kuhlonipha lobekabhale lomlayeto.

Kusetjentiswa kwe Mkhonto weKuvikela namuhla kukhomba kutsi leliphepha lelibhaliwe selivunyiwe nguMengameli wase Ningizimu Afrika kanye nemandla sekanikiwe kuleliphepha lelinemvumo yesivikelo/lihawu leMkhonto weKuvikela kulo.

Umkhonto weKuvikela lomusha wase Ningizimu Afrika wamemetelwa natimashumi lamabili nesikhombisa kunyanga yaMabasa ngemnyaka wa 2007, ngelilanga leNkhululeko.

Lushintjo lweMkhonto weKuvikela kwabayintfo yekuveta lushintjo lwenkhululeko kanye nekufaka indlela yekugcizelela kubobonkhe base Ningizimu Afrika.

Indlelal yeKwakha

Mhlaka 7 kunyana yeNyoni ngamnyaka wa 1993, iKhansela yePhathi Lenkhulu Lecocisanako yase Ningizimu Afrika yakhomba Timphawu taKhomishana we Sive kutsi acale kucwalinga kwakhiwa kwe timphawu letinsha tase Ningizimu Afrika, ifulegi kanye nengoma yekuthantaza yesive.

Babuta sive nje saseNingizimu Afrika kutsi siletse imibono, kuleyo mibono kanye neCabinet, lokuncane kwabhalwa. Indlela yeLwati kanye neKukhulumisana yaHulumende – Government Communication and Information System, GCIS, yatsintsana neBakhi base Ningizimu Afrika, libandla lesambulelo lelimele labakhako kuNingizimu Afrika yonkhana, kwentela kukhulumisana nebakhi labasetulu labalishumi.

Batsatfu bakhi labakhetfwa kutsi bamelele imisebenti yabo ku Cabinet. uMnumzane Iaan Bekker wakhetselwa Umkhonto Wekuvikelal lomusha. Ungumphatsi welicembu le Cone ne Belding.

Kwakhiwa

Lesakhiwo seMkhonto weKuvikela sakhiwe ngelicembu letintfo letalungiselwa ngekuma kwelicandza lelibekwe ngetulu kwalelinye. Lokuma kwelicandza lelingaphansi kumele sisekelo setfu futsi kwakhiwe ngetintfo letiningi. Intfo yinye yekucala ngulendlela – ‘!je e:/xarra //xarra //ke’ – lokusho kutsi ‘bantfu labehlukene bayahlangana’.

Loku kubekwe ngendlela lengumjikelo loluhlata. Lokuhambisana nalokusamjikelo wemiboko lemibili wetindlovu lekhomba etulu. Kuwo lomjikelo tindlebe letimbili te wheat, letimele lihawu legolide. Kuma kwalelihawu kumele sigubhu futsi libekwe ngekhatsi lokukuma tintfo letimbili, letidvwetjwe ngendlela yemsebenti wematje emaKhoisan.

Ngetulu kwalelihawu sikhali kanye nesagila lekume ngekuphambana njengentfo yinye. Letitintfo takha kuma lokusandingilizi lecijile, lesisekelo. Ngetulu kwesisekelo kuhleti lokuma lokusandingilizi lecijile, lapho khona kuma kwakheke ngeNkhosi protea. Lamacenjana eprotea amise kwentfo lenemakona lamatsatfu lacijile lekuletsa engcondvweni umsebenti wesandla wase Afrika.

Ngetulu kwe Nkhosi protea yinyoni lengumabhalane lene protea leyakha emabele ayo. Lenyoni lengumabhalane iphakamise timphiko, lekucedzelela lokuma kwalokusandingilizi lokucijile. Lenhlangano yaletinto letisandingilizi lecijile letimbili kwakha umoya longaphuki emkhatsini wetintfo lokukhokha incwadzi kanye nekudvweba lokuhle.

Translated by Phindile Malotana