Ihlathululo Yengubo Yeenkhali yeSewula Afrika

Kungebangalani Yenziwe Ingubo yeenKhali?

Ingubo yeenkhali liphawu lombuso begodu liphawu elithathelwa phezulu elibonakalako lenarha. Ngaphambilini ingubo yeenkhali yayisetjenziswa njengesivalo esenza isiqiniseko sokobana imilayezo etloliweko ayoniwa nofana igangelwe begodu iveze nesiqiniseko sokobana umlayezo otloliwe ungiwo wamambala otlolwe ngumnikazi wawo.

Namhlanjesi ukusetjenziswa kwengubo yeenkhali yeSewula Afrika kutjengisa bona umtlolo wangokomthetho uphasiswe nguMonganemeli weSewula Afrika begodu nemvumo epheleleko inikelwe emtolweni wangokomthetho loyo enesifaniso sesithombe sengubo yeenkhali.

Ingubo yeenkhali etja yeSewula Afrika yahlonywa ngezi-27 kuSihlabantangana 2000, ngelanga letjhaphuluko. Ukutjhugululwa kwephawu lengubo yeenkhali kwenzelwa bona litjengise amatjhuguluko wentando yenengi wokuthana isitjhaba samaSewula Afrika wokana. Ingubo yeenkhali liphawu lombuso begodu liphawu elithathelwa phezulu elibonakalako lenarha.

Ihlelo Lokutlama

Ngezi-7 kuKhukhulamungu 1993, i-Mutli-Party Negotiating Council yeSewula Afrika yaqatjha i-National Symbols Commission bona ithome ifune imitlamo yamaphawu, iflarha kanye nengoma yesitjhaba seSewula Afrika ezitja.

Babawa isitjhaba seSewuala Afrika bona sithumela imiqabango enazo ngalokhu, ukususela emiqabangwemi leyo ngerhelebho elibuya esigungwini sesibethamthetho, kwatlolwa amaphuzo amafitjhazana abalulekilo athathelwa ehloko asuselwa emiqabvangweni eyanikelwa babantu.

I-Government Communication and Information System (GCIS) yaya ku-Desigh South Africa, ekuyibhizini eyengamele amabhizinisi ajamele abatlami beSewula Afrika mazombe, ukuyokukhulumisana nabatlami abalitjhumi abaphuma phambili. Abatlami abathathu bakhethwa bona bayokutjengisa ngemitlamo yabo esigungwini sesibethamthetho.

Umtlamo kaMnumzana uIaan Bekker lakhethwa njengomtlamo ozakusetjenzizwa njengengubo yeenkhali. Ungumholi we-Foote, Cone & Belding Group.

Ukutlama

Umtlamo wengubo yeenkhali lenziwe ngenqhenyana ezihlelwe zabasengathi maqanda anguncambili abekwe phezulu kwamanye amaqanda. Ingaphasi lengubo yeenkhali libunjwe laba nobujamo obufana nebeqanda ukutjengisa bona isisekelo sesitjhaba sethu sakhelwe ngeziqu ezimbalwa. Isiqu sokuthoma siqubulo esithi - ‘!ke e:/xarra //ke’ - esitjho ukuthi ‘ibumbano labantu abahlukahlukeneko’.

Isiqubulwesi sibekwe phakathi satlholwa senga lirondo elingakapheleli elipendwe ngombala ohlaza satjani. Okuphelelisa irondo elimtlolo elingakapheleli kube maphondo amabili wendlovu abekwe aqaliswa phezulu. Ngaphakathi kwerondo elenziwe ngomtlolo nangempondo zendlovu kunamakari amabili wekoroyi, enza isiviko segolide.

Indlela isivekwesi sibunjwe ngaso sitjengisa isigubhu begodu ngaphakathi kwesigubheso kunesithombe sabantu ababili, abagwalwe ngendlela yokugwala ematjeni eyayisetjenziswa ma-Khoisan.

Ngaphezulu kwesiviko kunomkhonto nesibhuku ezibekwe zabasiphambano zaba yinto yinye. Lezi iziqu zenza ingaphasi libumbeke njengeqanda, lesisekelo. Ngaphezulu kwesiseko kunesibumbo esijame sengaliqanda eliyaphezulu,ingaphasi kwalo libunjwe njenge-King protea.

Amathuthumbo we-protea abunjwe ajama njengoncathathu aletha umqondo wobukgwari be-Afrika. Ngaphezulu kweprotea kunenyoni eneprotea esifubeni sayo. Inyoni ivule amaphiko, yaphelelisa ingaphezulu elinejamo elibunjwe lafana neqananda.

Ilanga eliphumako ngaphezulu kwendawo lapha engathi kuhlangana iphasi nesibhakabhaka hlangana namamaphiko wenyoni, okungikho okuphelelisa isithombe esijame njengeqanda eliyaphezulu. Ukuhlanganisa ama-oval amabili kuletha ukuthula okungapheliko hlangana neziqu ekurholela esibunjweni esihle kwamambala.

Translated by Busisiwe Skhosana