Imbali Yamaphawu Esizwe oMzantsi Afrika Omtsha

Emva konyulo lokuqala lika wonke wonke ngomnyaka ka 1994, iKomishini Yamaphawu Esizwe-National Symbols Commission yathatha uxanduva lokubuza abemi boMzantsi Afrika ukuba kufuneka abenjani amaphawu omanyano lwesizwe. 

©Eric Miller

Bonke abantu boMzantsi Afrika ngokwahlukana kwabo babanelizwi kwinto ezakuba lilizwi labo legugu, ububona kunye nento ezakwahlukanisa ilizwe labo kwamanye amazwe.

Translated by Zizipho Silwana

Iflegi Yesizwe yoMzantsi Afrika

Iflegi yesizwe, neyaqala ukusetyenziswa ngomhla wama 27 Apreli 1994, yenziwa ngu Mnu. Fred Brownell, owayesakuba si State Herald soMzantsi A...more

Amaphawu Esizwe Kunye Namaxesha

Abemi boMzantsi Afrika baye babandakanyeka kwiingxoxo zoluntu ukuze bagqibezele ukwenziwa kwamaphawu amatsha esizwe....more

AiCoat of Arms yePhondo

Kwi Heraldry Act No. 18 of 1962 yoMzantsi Afrika, iCoat of Arms ichazwa njengayo nayiphi na into okanye umfanekiso oluphawu olumele into eth...more

Ingcaciso yeCoat of Arms yaseMzantsi Afrika

Ngokwesithethe iCoat of Arms yayisetyenziswa njengesivalo ukuqinisekisa ukuba imiyalezo ebhaliweyo ayitshintshwa okanye ifundwe, kwaye yayis...more

Amaphawu Esizwe oMzantsi Afrika

Amabhadi zizilwanyana ezihlala ngokwemihlambi efuduka ngamaqela amancinane ngexesha lasebusika, ze ahambe ngemihlambi emikhulu ngeenyanga za...more

Imbali yoMhobe weSizwe Sase Mzantsi Afrika

Ngomhla wama 20 Apreli 1994, uMongameli we lizwe (ngeloxesha), uFW De Klerk, wabhengeza ukuba uMzantsi Afrika uzakuba nemihobe yesizwe emibi...more

Amaphawu eCoat of Arms yase Mzantsi Afrika

iCoat of Arms entsha yase Mzantsi Afrika yenziwe ngezinto ezimbini, ezibiza nge ovali esisiseko se esingaphantsi kunye ne ovali engentla....more

Ukutyhilwa Kwe Coat of Arms yeSizwe soMzantsi Afrika

Ukuba uMzantsi Afrika ibingumntu, iCoat of Arms ibizakuba ngumtyikityo. iCoat of Arms ibonakalisa isitampu esisesikweni okanye...more