Amaphawu Esizwe Kunye Namaxesha

Abemi boMzantsi Afrika baye babandakanyeka kwiingxoxo zoluntu ukuze bagqibezele ukwenziwa kwamaphawu amatsha esizwe.

1993

©Dr Peter Magubane
Embindini ka-1993 – Iingxoxo zotshintsho lwe apartheid ukuya kwi demokrasi zasisele ziqalile eWorld Trade Centre, Kempton Park. 7 Septemba 1993 - iMulti-Party Negotiating Council ichonga iKomishini yamaPhawu Esizwe-National Symbols Commission Ekupheleni kuka 1993 – Kwapasiswa Umgaqo Siseko Obambeleyo

1994

©Eric Miller
20 Apreli 1994 – iFlegi Entsha Yesizwe yapasiswa 27 Apreli 1994 - Unyulo Lokuqala Lika Wonke wonke eMzantsi Afrika

1996

©Eric Miller
10 Desemba1996 - Umgaqo Siseko Omtsha watyikitywa waba semthethweni eSharpeville

1997

©Eric Miller
10 Oktobha 1997 – Kwapasiswa Umhobe Wesizwe Omtsha

2000

27 April 2000 – Kwapasiswa iCoat of Arms entsha.Translated by Zizipho Silwana