Nako ya Maswao a Bosetšhaba

Maafrika Borwa a mehleng a ile a amega le direrišano tša setšhaba go dira le go feleletša ditlhamo tša rena tša difoka tša setšhaba.

1993

©Dr Peter Magubane
Magareng ga -1993 - Dipoledišano tša phetogo go tšwa go kgethologanyo go temokrasi e be e le tseleng Bogare bja Kgwebišano ya Lefase, Kempton Park. 7 Setemere 1993 – Lekgotla la Direrišana tša mekgatlo le kgetha difoka tša setšhaba Mafelelo a 1993 Molaotheo wa Afrika Borwa o ile wa amogelwa

1994

©Eric Miller
20 Aporele 1994 - Folaga ye mpsha Setšhaba e ile ya amogelwa 27 Moranang 1994 - karolo ya mathomo ya dikgetho tša temokrasi tša Afrika Borwa

1996

©Eric Miller
10 Disemere 1996 - Molaotheo wo mofsa o ile wa saennwa go molao mo Sharpeville

1997

©Eric Miller
10 Oktoboro 1997 – Koša ye mpsha ya setšhaba e ile ya amogelwa

2000

27 Aprele 2000 - Coat of Arms e mpsha e tšerweTranslated by Lebogang Sewela