Isikhathi Ngokulandelana Kwaso Sephawu Lesitjhaba

Abahlali beSewula Afrika bazibandakanya eenkulunyweni zomphakathi zokuphelelisa ukwenziwa kwephawu lesitjhaba elitja.

1993

©Dr Peter Magubane
Phakathi konyaka ka-1993- Kwakunekulumiswano yamatjhuguluko kusukwa embusweni webandlululo kuyiwa kewentando yenengi eyayibanjelwe nge-World Trade Centre, eKempton Park. 7 Khukhulamungu 1993 - I-Multi-Party Negotiating Council yaqatjha i-National Symbols Commission. Ekupheleni konyaka ka-1993 - I- Interim South African Constitution yambelekelwa

1994

©Eric Miller
20 Sihlabantanga 1994 - Iflege etja yesitjhaba yambelekelwa 27 Sihlabantangana 1994 - Kwabanjwa amakhetho wokuthoma wentando yenengi eSewula Afrika

1996

©Eric Miller
10 Nobayeni 1996 - Umthethosisekelo omutjha watlikitlwa wabasemthethweni ngeSharpville

1997

©Eric Miller
10 Sewula 1997 - Ingoma etja yesitjhaba yambelekelwa

2000

27 Sihlabantangana 2000 - Ingubo yeenkhali etja yambelekelwaTranslated by Busisiwe Skhosana