Sikhatsi seTimphawu teSive

Bantfu nje base Ningizimu Afrika bangenela imibuto yesive kwentela kwakha kanye nekucedzisa lokwakhiwa kweTimphawu tetfu teSive.

1993

©Dr Peter Magubane
Phakatsi kwa-1993-Tinkhulumo ngelushintjo kusuka kulubandlululo kungena kunkhululeko kwaba yintfo lesendleni ku World Trade Centre, eKempton Park. Natisikhombisa kunyanga yeNyoni nga 1993 – le – Phathi Lenkhulu yeKhansela yakhomba Khomishana we Timphawu teSive. Ekupheleni kwa 1993 – Umtsetfo Sisekelo wase Ningizimu Afrika wamukelwa.

1994

©Eric Miller
Natimashumi lamabili kunyanga yaMabasa ngemnyaka wa 1994 – Ifulegi lensha ye Sive yamukelwa. Natimashumi lamabili nesikhombisa kunyanga ya Mabasa ngemnyaka wa 1994 – Lukhetfo lwenkhululeko lwekucala lwase Ningizimu Afrika.

1996

©Eric Miller
Natilishumi kunyanga yeNgongoni nga 1996 – Lomtsetfo lomusha wasayinwa kuMtsetfo eSharpeville.

1997

©Eric Miller
Natilishumi kunyanga yeMphala nga 1997 – Ingoma yemthandazo yeSive yamukelwa.

2000

Natimashumi lamabili nesikhombisa kunyanga yeMabasa ngemnyaka wa 2000 – Libutfo/Umkhonto Lomusha Wekuvikela waMukelwa.Translated by Phindile Malotana