Nako-Tiragalo ya Matshwao a Bosetšhaba

MaAfrika-Borwa otlhe a tsere karolo mo ditherisanong tsa setšhaba go dira le go konosetsa tlhamô ya Matshwao a Bosetšhaba a rona a mantšhwa.

1993

©Dr Peter Magubane
Bogare jwa 1993 - Dipuisano tsa phetogo gotswa go tlhaolele goya go temokerasi di ne di tsweletse kwa World Trade Centre, Kempton Park. 7 Lwetse 1993 - Kgotla ya Dipuisano ya Makoko-Mantsi e tlhoma Komišini ya Bosetšhaba ya Matshwao Bokhutlo jwa 1993 - Molaotheo wa Namaosatshwere wa Afrika Borwa o ne wa amogelwa-semolao

1994

©Eric Miller
20 Moranang 1994 - Folaga ya Bosetšhaba e Ntšhwa e ne ya amogelwa-semolao
27 Moranang 1994 - Ditlhopho tsa Temokerasi tsa Ntlha tsa Afrika Borwa

1996

©Eric Miller
10 Sedimonthole 1996 - Molaotheo o Montšhwa o ne wa saenelwa go nna Molao kwa Sharpeville

1997

©Eric Miller
10 Diphalane 1997 - Pina ya Bosetšhaba e Ntšhwa e ne ya amogelwa-semolao

2000

27 Moranang 2000 - Sekanô sa Setšhaba se se ntšhwa se amogelwa-semolao.

Translated by Nchema Rapoo