Umlandvo weTimphawu teSive Letinsha tase Ningizimu Afrika

Ngemuva kwenkhululeko yelukhetfo lwekucala nga 1994, leTimphawu teSive taKhomishana tatsatsa umsebenti wekubuta sive sase Ningizimu Afrika kutsi letimphawu tekuhlangana tesive kumele tibukeke futsi tivakale njani.

Liningi lebashuci labakhulu base Ningizimu Afrika labashucela khuphila babanemibono yabo kutsi yini lengaba liphimbo lekutigcabha, kutfolakala kwenkhomba kanye nesigcizelelo selive letfu.

Translated by Phindile Malotana

National Flag of South Africa

Lefulegi yesive, leyacalwa kusetjentiswa ngenyaga yaMabasa natimashumi lamabili nesikhombisa ngemnyaka wa 1994, yasungulwa ngu Mnumzane Fred...more

Sikhatsi seTimphawu teSive

Bantfu nje base Ningizimu Afrika bangenela imibuto yesive kwentela kwakha kanye nekucedzisa lokwakhiwa kweTimphawu tetfu teSive....more

Umkhonto we Sive weTifundza

Ngayinye yaletifundza tase Ningizimu Afrika tine Mkhonto we Sive wato lomelele leso naleso sigodzi futsi usigcizelelo lesatiwako saleso sifu...more

Umkhonto Wekuvikela Uyachaza saseNingizimu Afrika

Lomkhonto wekuvikela lihawu lahulumende futsi luphawu loluphakeme lolubonakalako lwesive setfu....more

Timphawu teSive saseNingizimu Afrika

Libhokobhoko latfola leligama ngenca yekugcumagcuma kwalo (kubonisa ngekuzuba) yintfo leyatiwangayo lenyamatane. Omabili emabhokobhoko lamas...more

Umlandvo we Ngoma yeSive yase Ningizimu Afrika

Ngenyanga ya Mabasa natimashumi lamabili kumnyaka wa 1994, lo (beka) Ngumengameli we Live, FW De Klerk, waveta kutsi iNingizimu Afrika itoba...more

Timphawu Letikumkhonto Wekuvikela wase Ningizimu Afrika

Umkhonto wekuvikela lomusha wase Ningizimu Afrika wakhiwe ngetindlela letimbili, lobitwa ngesisekelo lesimise kwendingilizi kanye nalokuma l...more

Kuvetwa kwe Mkhonto weSive wase Ningizimu Afrika

Umangabe iNingizimu Afrika beyingumuntfu, lomkhonto wekuvikela sive bowutolingana nekusayina. Lomkhonto weSive ukhomba sitembu lesisemtsetfw...more