iFulegi yeSive yase Ningizimu Afrika

Lefulegi yesive, leyacalwa kusetjentiswa ngenyaga yaMabasa natimashumi lamabili nesikhombisa ngemnyaka wa 1994, yasungulwa ngu Mnumzane Fred Brownell, lobe akadze akuhulumende we Herald eNingizimu Afrika. Lemibala kanye nekwakhiwa kwayo kususelwa kumlandvo wefulegi yase Ningizimu Afrika. 

©Roger de la Harpe

Lemibala leyehlukene kanye nekuhlangana kwalemibala kutetinchazelo letehlukene kubantfu labatsite, ngaloko kute ngisho nasinye Sibonelo lesingatsintsiswa kiwo. Lokwakheka kwalomkhatsi kwalefulegi kwacala ekubekweni kwalefulegi ngendlela ya ‘V’ lekuwela ebhandeni linye lelicondza ekugcineni kwangaphandle.

Lokukumele lobugudlugudlu kwabobonkhe bantfu eNingizimu Afrika kumimango ngekutsatsa indlela yekutsi bahlangane babemunye. Lobugudlugudlu kanye nekuhlangana kuchamuka kulomsebenti weMbutfo waphambilini we Ningizimu Afrika – Kuhlangana kungemandla.

Kundandisa iFulegi

©Roger de la Harpe

Nakundandiswa ifulegi yesive tintfo letitsite kumele tentiwe/tilandzelwe njengentfo lebekiwe kuHulumende we Gazette 22356, Satiso 510 samhlaka 8 kunyanga yeNhlaba mhlaka 2001. Umangabe bowukhombisa lokuma kwe Fulegi yase Ningizimu Afrika lomphetfo we hoist kumele ube ngasencele nelibhande lelibovu ngetulu.

Umakukhonjiswa lokuma lokubheke emaceleni kwalefulegi ngasebondzeni, lelibhande lelibovu kumele libe ngasesencele sololobukele nemgobo we hoist ngasetulu. Kmhlangano webantfu, nefulegi yesive lekhonjiswako eceleni kwe noma ngemuva kwesikhulumi sebantfu, lefulegi kumele ibekwe ngasekudla kwetikhulumi. Uma ibekwe nomangukuphi emhlanganweni, ngako kumele ibe ngasekudla sebantfu labakhona.

Translated by Phindile Malotana