Iphawu Lesitjhaba seSewula Afrika Elitja

©Eric Miller
Ngemva kwamakhetho wokuthoma wentando yenengi ngonyaka ka-1994, ikomitjhini yephawu lesitjhaba yathatha isiqundo sokobana ibuze isitjhaba seSewula Afrika bona iphawu lesitjhaba kufanele libonakalenofana ligwalwe bunjani. AmaSewula Afrika ngobunengi bawo nangokuhlukahlukana kwamakhambo wawo epilweni aveza imibono yawo ngalokha ekwaba liphimbo lokuzikhakhazisa, litjengisa indabuko nalokho inarha eyayizakwaziwa ngakho.

Translated by Busisiwe Skhosana