Iphawu Lesitjhaba seSewula Afrika Elitja

©Eric Miller
Ngemva kwamakhetho wokuthoma wentando yenengi ngonyaka ka-1994, ikomitjhini yephawu lesitjhaba yathatha isiqundo sokobana ibuze isitjhaba seSewula Afrika bona iphawu lesitjhaba kufanele libonakalenofana ligwalwe bunjani. AmaSewula Afrika ngobunengi bawo nangokuhlukahlukana kwamakhambo wawo epilweni aveza imibono yawo ngalokha ekwaba liphimbo lokuzikhakhazisa, litjengisa indabuko nalokho inarha eyayizakwaziwa ngakho.

Translated by Busisiwe Skhosana

National Flag of South Africa

Iflarha yenarha eyathoma ukusetjwenziswa ngezi-27 kuSihlabantangana 1997, yatlanywa nguNomzana Fred Brownell, egade asithunywa semilayezo eqakathekileko wombuso wekade weSewula Afrika....more

National Symbols Timeline

Abahlali beSewula Afrika bazibandakanya eenkulunyweni zomphakathi zokuphelelisa ukwenziwa kwephawu lesitjhaba elitja....more

Provincial Coat of Arms

Ingubo yenkhali iyatlhadlhulwa, emthethweni i-the Heraldry Act No. 18 wangonyaka ka-1962 yeSewula Africa, njengesibumbeko esiliphawu esitjengiswe ngemibala ekhandeni elikhambelana nemithetho we-Heraldry...more

South Africa Coat of Arms Explained

Ingubo yeenkhali liphawu lombuso begodu liphawu elithathelwa phezulu elibonakalako lenarha....more

South Africa National Symbols

Ibizo le-springbok livela ekwenzeni kwayo, (ekweqeni) okuthandwa ukwenziwa silwanesi. Iim-springbok eziduna nezisikazi zinamaphondo, kodwana, eziduna zinonile begodu zimarhahlarhahla...more

South Africa's National Anthem History

NgoSihlabantangana ngezi-20 ngonyaka ka-1994 uMongameli waskhatheso, uMongameli u- FW De Klerk, wamemezela bona inarha yeSewula Africa izoba nama-national anthems...more

Symbols on the South Africa Coat of Arms

Sele iqalwe iyodwa, itjengisa ukuhlangana ekwenzeni kwabantu nemikhumbulo yawo. Nasele iqalwe ihlangene, kutjengisa bona isitjhaba kufanele sihlangane, sibonakale bona sivela enarheni enarheni yinye nokuziqhenya kwetjhaba....more

The Unveiling of the South African National Coat of Arms

Nange ikhibe gade iSewula Africa imumuntu, ingubo yenkhali gade izokubamtlikitlo wakhe. Ingubo yenkhali ijamele istembu esisemthethweni semitlolo eqakathekileko, efana nesitikeyidi sakho samabeletho....more