Ti Symbol Tintshwa ta Matimu ya Afrika Dzonga

©Eric Miller
Endzhaku ka nhlawulo wo sungula wa xidimokirasi hi 1994, va National Symbols Commission va teke vutihlamuleri byaku kombela vaaki va tiko ra Afrika Dzonga ku va nyika swikombiso swaleswi ti symbols ta vun’we tifaneleke kuvonakisa kumbe kutwarisa xiswona. Xotsakisa hileswaku vanhu votala kusuka eka timheho tohambana hambana vavile na xoxivula eka leswi rito ro tinyungubyisa, vutitivisi lebyi vonakaka xikan’we na nsayino wa tiko rerhu.

Minkarhi yati Symbols ta Tiko

Mu Afrika Dzonga un’wana na un’wana uve na xiave eka kutihlanganisa na ntshungu ku endla naku hetisisa ku endliwa ka ti symbols ta tiko.

1993

©Dr Peter Magubane
Exikarhi ka -1993 – Minjhekanjhekisano ya kuhundzela emahlweni endzhaku ka xihlawuhlawu kuya eka xidimokirasi yive kona e World Trade Centre, Kempton Park.

7 September 1993 – Va Multi-Party Negotiating Council vathola National Symbols Commission.

Ekuheleni ka 1993 – Ku amukeriwe vumbiwa bya nkarhinyana bya Afrika Dzonga.

1994

©Eric Miller
20 April 1994 – Ku amukeriwa mujeko wuntshwa wa tiko.
27 April 1994 – Kuvana nhlawulo wosungula wa xidimokirasi e Afrika Dzonga.

1996

©Eric Miller
10 December 1996 - Ku sayiniwa vumbiwa leswaku byiva nawini e Sharpeville.

1997

©Eric Miller
10 October 1997 – Ku amukeriwa risimu rintshwa ra rixaka.

2000

27 April 2000 – Ku amukeriwa Coat of Arms leyintshwa.

National Flag of South Africa

Mujeko wa tiko, lowunga sungula ku tirhisiwa rosungula hiti 27 April 1994, wu tumbuluxiwe hi Mr Fred Brownell, khale ka South African State Herald....more

South Africa Coat of Arms Explained

Coat of Arms i xigandlu xa mfumo naswona i symbol yale henhla swinene ya rixaka....more

South Africa National Symbols

Vito ra springbok risukela eka ma endlelo ya xona lawa yo tlulatlula leswinga ntolovelo eka xiharhi lexi....more

Symbols on the South Africa Coat of Arms

Coat of arms leyintshwa ya tiko ra Afrika Dzonga yi endliwe hi swiphemu swimbirhi,...more

The Unveiling of the South African National Coat of Arms

Loko tiko ra Afrika Dzonga akuri munhu, Coat of Arms ayita ringanisiwa na nsayino....more