Umlandvo weTimphawu teSive Letinsha tase Ningizimu Afrika

© Eric Miller
Ngemuva kwenkhululeko yelukhetfo lwekucala nga 1994, leTimphawu teSive taKhomishana tatsatsa umsebenti wekubuta sive sase Ningizimu Afrika kutsi letimphawu tekuhlangana tesive kumele tibukeke futsi tivakale njani. Liningi lebashuci labakhulu base Ningizimu Afrika labashucela khuphila babanemibono yabo kutsi yini lengaba liphimbo lekutigcabha, kutfolakala kwenkhomba kanye nesigcizelelo selive letfu.Translated by Phindile Malotana

National Flag of South Africa

Lefulegi yesive, leyacalwa kusetjentiswa ngenyaga yaMabasa natimashumi lamabili nesikhombisa ngemnyaka wa 1994, yasungulwa ngu Mnumzane Fred Brownell, lobe akadze akuhulumende we Herald eNingizimu Afrika....more

National Symbols Timeline

Bantfu nje base Ningizimu Afrika bangenela imibuto yesive kwentela kwakha kanye nekucedzisa lokwakhiwa kweTimphawu tetfu teSive....more

Provincial Coat of Arms

Ngayinye yaletifundza tase Ningizimu Afrika tine Mkhonto we Sive wato lomelele leso naleso sigodzi futsi usigcizelelo lesatiwako saleso sifundza....more

South Africa Coat of Arms Explained

Lomkhonto wekuvikela lihawu lahulumende futsi luphawu loluphakeme lolubonakalako lwesive setfu....more

South Africa National Symbols

Libhokobhoko latfola leligama ngenca yekugcumagcuma kwalo (kubonisa ngekuzuba) yintfo leyatiwangayo lenyamatane. Omabili emabhokobhoko lamasikati nalamadvuna anetimphondvo, kepha ngenjwayelo, leletindvuna tona ticinile futsi tineludlame kancane....more

South Africa's National Anthem History

Ngenyanga ya Mabasa natimashumi lamabili kumnyaka wa 1994, lo (beka) Ngumengameli we Live, FW De Klerk, waveta kutsi iNingizimu Afrika itoba natimbili tingoma tesive....more

Symbols on the South Africa Coat of Arms

Umkhonto wekuvikela lomusha wase Ningizimu Afrika wakhiwe ngetindlela letimbili, lobitwa ngesisekelo lesimise kwendingilizi kanye nalokuma lokusandingilizi lokuhambako...more

The Unveiling of the South African National Coat of Arms

Umangabe iNingizimu Afrika beyingumuntfu, lomkhonto wekuvikela sive bowutolingana nekusayina. Lomkhonto weSive ukhomba sitembu lesisemtsetfweni noma emaphepha losemtsetfweni, njengesitifiketi sekutalwa....more