Umlandvo weTimphawu teSive Letinsha tase Ningizimu Afrika

© Eric Miller
Ngemuva kwenkhululeko yelukhetfo lwekucala nga 1994, leTimphawu teSive taKhomishana tatsatsa umsebenti wekubuta sive sase Ningizimu Afrika kutsi letimphawu tekuhlangana tesive kumele tibukeke futsi tivakale njani. Liningi lebashuci labakhulu base Ningizimu Afrika labashucela khuphila babanemibono yabo kutsi yini lengaba liphimbo lekutigcabha, kutfolakala kwenkhomba kanye nesigcizelelo selive letfu.

Sikhatsi seTimphawu teSive

Bantfu nje base Ningizimu Afrika bangenela imibuto yesive kwentela kwakha kanye nekucedzisa lokwakhiwa kweTimphawu tetfu teSive.

1993

©Dr Peter Magubane
Phakatsi kwa-1993-Tinkhulumo ngelushintjo kusuka kulubandlululo kungena kunkhululeko kwaba yintfo lesendleni ku World Trade Centre, eKempton Park.

Natisikhombisa kunyanga yeNyoni nga 1993 – le–Phathi Lenkhulu yeKhansela yakhomba Khomishana we Timphawu teSive.

Ekupheleni kwa 1993 – Umtsetfo Sisekelo wase Ningizimu Afrika wamukelwa.

1994

©Eric Miller
Natimashumi lamabili kunyanga yaMabasa ngemnyaka wa 1994 – Ifulegi lensha ye Sive yamukelwa.
Natimashumi lamabili nesikhombisa kunyanga ya Mabasa ngemnyaka wa 1994 – Lukhetfo lwenkhululeko lwekucala lwase Ningizimu Afrika.

1996

©Eric Miller
Natilishumi kunyanga yeNgongoni nga 1996 – Lomtsetfo lomusha wasayinwa kuMtsetfo eSharpeville.

1997

©Eric Miller
Natilishumi kunyanga yeMphala nga 1997 – Ingoma yemthandazo yeSive yamukelwa.

2000

Natimashumi lamabili nesikhombisa kunyanga yeMabasa ngemnyaka wa 2000 – Libutfo/Umkhonto Lomusha Wekuvikela waMukelwa.

National Flag of South Africa

Lefulegi yesive, leyacalwa kusetjentiswa ngenyaga yaMabasa natimashumi lamabili nesikhombisa ngemnyaka wa 1994, yasungulwa ngu Mnumzane Fred Brownell, lobe akadze akuhulumende we Herald eNingizimu Afrika....more

South Africa Coat of Arms Explained

Lomkhonto wekuvikela lihawu lahulumende futsi luphawu loluphakeme lolubonakalako lwesive setfu....more

South Africa National Symbols

Libhokobhoko latfola leligama ngenca yekugcumagcuma kwalo (kubonisa ngekuzuba) yintfo leyatiwangayo lenyamatane. Omabili emabhokobhoko lamasikati nalamadvuna anetimphondvo, kepha ngenjwayelo, leletindvuna tona ticinile futsi tineludlame kancane....more

Symbols on the South Africa Coat of Arms

Umkhonto wekuvikela lomusha wase Ningizimu Afrika wakhiwe ngetindlela letimbili, lobitwa ngesisekelo lesimise kwendingilizi kanye nalokuma lokusandingilizi lokuhambako...more

The Unveiling of the South African National Coat of Arms

Umangabe iNingizimu Afrika beyingumuntfu, lomkhonto wekuvikela sive bowutolingana nekusayina. Lomkhonto weSive ukhomba sitembu lesisemtsetfweni noma emaphepha losemtsetfweni, njengesitifiketi sekutalwa....more