Umlandvo weTimphawu teSive Letinsha tase Ningizimu Afrika

© Eric Miller
Ngemuva kwenkhululeko yelukhetfo lwekucala nga 1994, leTimphawu teSive taKhomishana tatsatsa umsebenti wekubuta sive sase Ningizimu Afrika kutsi letimphawu tekuhlangana tesive kumele tibukeke futsi tivakale njani. Liningi lebashuci labakhulu base Ningizimu Afrika labashucela khuphila babanemibono yabo kutsi yini lengaba liphimbo lekutigcabha, kutfolakala kwenkhomba kanye nesigcizelelo selive letfu.Translated by Phindile Malotana