Histori ya Matshwao a Bosetšhaba a Mantšhwa a Afrika Borwa

©Eric Miller
Morago ga ditlhopho tsa temokerasi tsa ntlha ka 1994, Komišini ya Matshwao a Bosetšhaba e rwele maikarabelô a go botsa setšhaba sa Afrika Borwa gore matshwao a momagano-bosetšhaba a tshwanelwa ke go lebega le go utlwala jang. Bontsi jo bo golo jwa MaAfrika-Borwa gotswa mekgapheng yotlhe ya botshelo ba latlhetse la motlapitsong mo go se se tlileng go nna lentswe, boitshupo-tebego le boitlhaodi tse di motlotlo tsa naga ya rona.

Translated by Nchema Rapoo

National Flag of South Africa

Folaga ya bosetšhaba, e e dirisitsweng lantlha ka 27 Moranang 1994, e tlhamilwe ke Rre Fred Brownell, Motlhokomela-Mediro ya Mmuso wa Afrika Borwa wa maloba. Mebala le botaki...more

National Symbols Timeline

MaAfrika-Borwa otlhe a tsere karolo mo ditherisanong tsa setšhaba go dira le go konosetsa tlhamô ya Matshwao a Bosetšhaba a rona a mantšhwa....more

Sekanô sa Setšhaba sa Porofense

Sekanô sa Setšhaba se tlhaloswa, mo Heraldry Act No. 18 ya 1962 ya Afrika Borwa, jaaka selwana kgotsa sebopego sengwe le sengwe se se nnang kemedi e e bokao e e bontshwang...more

South Africa Coat of Arms Explained

Sekanô sa Setšhaba ke sekanô sa mmuso mme ke letshwao le le bonalang le le kwa godimo la setšhaba sa rona. Kwa tshimologong Sekanô sa Setšhaba se ne se diriswa jaaka setlanyô go...more

South Africa National Symbols

Tshephe e tsaya leina la yona gotswa mo tiragatsong ya yona ya go tlolatlola e e tlwaelegileng mo tshikeng ya tshephe eno. Ditona le dinamagadi ka bobedi di na le dinaka, fela ka kakaretso...more

South Africa's National Anthem History

Ka Moranang 20 1994, Moporesidente wa Naga (wa motsi oo), FW De Klerk, o ne a bega fa Afrika Borwa e tlile go nna le dipina tsa bosetšhaba di le pedi. Eleng, Nkosi Sikelel’ iAfrika...more

Symbols on the South Africa Coat of Arms

Sekanô sa Setšhaba sa Afrika Borwa se se ntšhwa se bopilwe ka dikgolokwe di le pedi, tse di bitswang popegô-lee ya motheo le popegô-lee ya tlhatlhogo, fa tlase ke ditlhaloso tsa matshwao...more

The Unveiling of the South African National Coat of Arms

Fa Afrika Borwa nkabe ele motho, Sekanô sa Setšhaba e ne e tla nna pewo-monwana ya gagwe. Sekanô sa Setšhaba se supa setempe kgotsa setlanyi sa semmuso mo ditokomaneng...more