Imbali Yamaphawu Esizwe oMzantsi Afrika Omtsha

©Eric Miller
Emva konyulo lokuqala lika wonke wonke ngomnyaka ka 1994, iKomishini Yamaphawu Esizwe-National Symbols Commission yathatha uxanduva lokubuza abemi boMzantsi Afrika ukuba kufuneka abenjani amaphawu omanyano lwesizwe. Bonke abantu boMzantsi Afrika ngokwahlukana kwabo babanelizwi kwinto ezakuba lilizwi labo legugu, ububona kunye nento ezakwahlukanisa ilizwe labo kwamanye amazwe.

Amaphawu Esizwe Kunye Namaxesha

Abemi boMzantsi Afrika baye babandakanyeka kwiingxoxo zoluntu ukuze bagqibezele ukwenziwa kwamaphawu amatsha esizwe.

1993

©Dr Peter Magubane
Embindini ka-1993 – Iingxoxo zotshintsho lwe apartheid ukuya kwi demokrasi zasisele ziqalile eWorld Trade Centre, Kempton Park.

7 Septemba 1993 - iMulti-Party Negotiating Council ichonga iKomishini yamaPhawu Esizwe-National Symbols Commission.

Ekupheleni kuka 1993 – Kwapasiswa Umgaqo Siseko Obambeleyo.

1994

©Eric Miller
20 Apreli 1994 – iFlegi Entsha Yesizwe yapasiswa.
27 Apreli 1994 - Unyulo Lokuqala Lika Wonke wonke eMzantsi Afrika.

1996

©Eric Miller
10 Desemba 1996 - Umgaqo Siseko Omtsha watyikitywa waba semthethweni eSharpeville.

1997

©Eric Miller
10 Oktobha 1997 – Kwapasiswa Umhobe Wesizwe Omtsha.

2000

27 April 2000 – Kwapasiswa iCoat of Arms entsha.

National Flag of South Africa

Iflegi yesizwe, neyaqala ukusetyenziswa ngomhla wama 27 Apreli 1994, yenziwa ngu Mnu. Fred Brownell, owayesakuba si State Herald soMzantsi Afrika....more

South Africa Coat of Arms Explained

iCoat of Arms yi emblem yesizwe kwaye lelona phawu luphezulu lwesizwe sethu....more

South Africa National Symbols

Ibhadi libizwa nge springbok ngesingesi ngenxa yokutsiba tsiba kwalo....more

Symbols on the South Africa Coat of Arms

iCoat of Arms entsha yase Mzantsi Afrika yenziwe ngezinto ezimbini, ezibiza nge ovali esisiseko se esingaphantsi kunye ne ovali engentla....more

The Unveiling of the South African National Coat of Arms

Ukuba uMzantsi Afrika ibingumntu, iCoat of Arms ibizakuba ngumtyikityo. iCoat of Arms ibonakalisa isitampu esisesikweni okanye...more