Imbali Yamaphawu Esizwe oMzantsi Afrika Omtsha

©Eric Miller
Emva konyulo lokuqala lika wonke wonke ngomnyaka ka 1994, iKomishini Yamaphawu Esizwe-National Symbols Commission yathatha uxanduva lokubuza abemi boMzantsi Afrika ukuba kufuneka abenjani amaphawu omanyano lwesizwe. Bonke abantu boMzantsi Afrika ngokwahlukana kwabo babanelizwi kwinto ezakuba lilizwi labo legugu, ububona kunye nento ezakwahlukanisa ilizwe labo kwamanye amazwe.

Translated by Zizipho Silwana