Imbali Yamaphawu Esizwe oMzantsi Afrika Omtsha

©Eric Miller
Emva konyulo lokuqala lika wonke wonke ngomnyaka ka 1994, iKomishini Yamaphawu Esizwe-National Symbols Commission yathatha uxanduva lokubuza abemi boMzantsi Afrika ukuba kufuneka abenjani amaphawu omanyano lwesizwe. Bonke abantu boMzantsi Afrika ngokwahlukana kwabo babanelizwi kwinto ezakuba lilizwi labo legugu, ububona kunye nento ezakwahlukanisa ilizwe labo kwamanye amazwe.

Translated by Zizipho Silwana

National Flag of South Africa

Iflegi yesizwe, neyaqala ukusetyenziswa ngomhla wama 27 Apreli 1994, yenziwa ngu Mnu. Fred Brownell, owayesakuba si State Herald soMzantsi Afrika....more

National Symbols Timeline

Abemi boMzantsi Afrika baye babandakanyeka kwiingxoxo zoluntu ukuze bagqibezele ukwenziwa kwamaphawu amatsha esizwe....more

Provincial Coat of Arms

Kwi Heraldry Act No. 18 of 1962 yoMzantsi Afrika, iCoat of Arms ichazwa njengayo nayiphi na into okanye umfanekiso oluphawu olumele into ethile. Lento okanye umfanekiso ungaboniswa...more

South Africa Coat of Arms Explained

Ngokwesithethe iCoat of Arms yayisetyenziswa njengesivalo ukuqinisekisa ukuba imiyalezo ebhaliweyo ayitshintshwa okanye ifundwe, kwaye yayisenzela ukubonisa ukuba ngubani obhale umyalezo....more

South Africa National Symbols

Amabhadi zizilwanyana ezihlala ngokwemihlambi efuduka ngamaqela amancinane ngexesha lasebusika, ze ahambe ngemihlambi emikhulu ngeenyanga zase hlotyeni....more

South Africa's National Anthem History

Ngomhla wama 20 Apreli 1994, uMongameli we lizwe (ngeloxesha), uFW De Klerk, wabhengeza ukuba uMzantsi Afrika uzakuba nemihobe yesizwe emibini. Ebizwa nge...more

Symbols on the South Africa Coat of Arms

iCoat of Arms entsha yase Mzantsi Afrika yenziwe ngezinto ezimbini, ezibiza nge ovali esisiseko se esingaphantsi kunye ne ovali engentla....more

The Unveiling of the South African National Coat of Arms

Ukuba uMzantsi Afrika ibingumntu, iCoat of Arms ibizakuba ngumtyikityo. iCoat of Arms ibonakalisa isitampu esisesikweni okanye...more