Kulinywa kwe Broccoli

© Louise Brodie

Tindlela Tekulima

Labanye balimi bahlanyela bacondze kepha indlela lekungiyo leyiyimphumelelo yekulima ibroccoli kwents titjalo letincane etreyini bese letitjalo nasetilikhulu nemashumi lasihlanu ngebudze bese tiyahlanyelwa futsi ensimini.

Kushiywa Kwesikhala

Tindumbu te broccoli tivama kuhlanyelwa ngekuphela kwelihlobo ngesikhatsi simo sekushisa sicala kwehla. eNingizimu Afrika loku kusuka ekupheleni kwe Ndlovana etigodzini letipholile kuya ekucaleni kwenyanga yeNkhwenkhweti etindzaweni letifutfumele.

Sikhatsi Sekulima

Kungaba ngemaviki lamane kuya kulasihlanu ngemuva kwekuhlanyela letindumbu letitjalo letincane te broccoli kumele tilungele kuhlanyelelwa kususwa. eNingizimu Afrika kulima kutsatsa indzawo kusuka ekucaleni kwenyanga yaMabasa kuya ekungeneni kwenyanga yeNhlaba. Kuletinye tindzawo lapho simo sasentfwasahlobo siphansi ngalokwenele kulima lokwenteka ekucaleni kwentfwasahlobo kkunaphindze kwenteke umangabe lenhlanyelo ingavunwa ngaphambi kufike simo sekushisa.

Sikhatsi Sekuhluma

iBroccoli ikhula ngekushesha kunalalamanye ema Brassicas lafana ne likhabishi. iBroccoli ingavunwa ngekushesha njengemaviki lasitfupha ngemuva kwekukhokha titjalo letincane letihlanyelwe. Uma ihlanyelwe lapho khona lokuhluma kwenteka khona kakhulu ngetinyanga letipholile tasebusika, loku kungahambisa kancane lokukhula/kundlondlobala futsi loku kwelula lesikhatsi sekukhula siye kumaviki lasiphohlongo laya kulalishumi kusuka ekuhlanyelweni kwetitjalo letincane. Intfo lekunguyona ibalulekile ekubukeni sihkhatsi sekuhluma kanye nekuvunwa kwe broccoli kutsi ubenesiciniseko sekutsii uvuna ngaphambi lenhloko icale kuveta imbali.

Kuvundzisa

Kuhlolwa kwesihlabatsi kumele kwentiwe. Ibroccoli idla lokusemkhatsini kuya kulokusindzako. Hlanganisa kwekuvundzisa kwakho namanyolo ne/ noma umcuba njengoba ibroccoli itsandza umhlabatsi lovutsiwe ngetimo letinetintfo letakheka kutintfo letiphilako.
Sincumo sitsi ngaphambi kwekulima, hlanyela ngelikhuba kube yintfo yemakhulu lasiphohlongo emakg e2:3:4 kwentela kuciniseka kutsi le broccoli yakho itfola kucala lokukahle. Labanye balimi bacolela kufaka manyolo wetinkhukhu kucala kungakahlanyelwa. iBroccoli ikhula ngekushesha, ngakoke kumcoka kutsi kukhona emanutrients lenele lakhona kulomhlaba ngesikhatsi semaviki ekucala ekuhluma njengoba loku kutfutfukisa lokwakheka kwemphilo, yesihloko sembali ekhatsi.
Kufakwa kwe makhulu lamatsatfu nemashumi lasihlanu ema kg eLAN kuhekitha linye ngakulomugca wekuhlanyela kunganikwa emavikini lamabili ngemuva kwekulima bese kuchutjelwa I LAN yemakhulu lamabe ema kg kuhekitha linye kumaviki lamane kuya kulasihlanu ngemuva kwekulima. Ungavundzisi usondzelise kulelilanga logadze kuvuna ngalo.

Kunisela

Nisela titjalo letincane t broccoli kanye ngelilanga kuze kubonakale kutsi tilungele kukhishwa tiphindze tihlanyelwe. Nisela uphindze ufutfumalise lendzawo letolinywa khona letitjalo letincane titohlanyelwa emhlabatsini lofutfumele. Nasewutihlanyele ngekushesha nisela khona letitjalo titotsatsa kuhlala kulendzawo yato lensha. Ngemuva kwaloko nisela emkhatsini wemashumi lamabili nesihlanu ema mm ne mashumi lamatsatfu nesihlanu ema mm emanti njalo ngeliviki kushiyane ngalesimo sekushisa, kuna kwemvula kanye neluhlobo lwemhlabatsi.

Translated by Phindile Malotana