Ku Byala Broccoli

© Louise Brodie

Ku Byala

Ku byala swiendliwa hi mbewu.

Xipesi

Swimilani swa broccoli swifanele swi siyeriwa xipesi xa kwalomu ka 40 kuya eka 50 cm hiku hambana eka mintila leyinga 50 cm hiku hambana. Leswi swivula leswaku kutava na swimilani swale xikarhi ka 30 000 na 40 000 hi hectare. Switlhela swiva kahle swinene kuva swimilani swa broccoli swinga manyanisiwi leswaku kuta kota kunghena kuvonakala naku hunga ka mayo wa kahle exikarhi ka swona.

Nkarhi wo Byala

Mbewu ya broccoli yibyariwa hixitalo emakumu ka ximumu loko maxelo ya sungula ku chika. E Afrika Dzonga leswi swihumelela emaheleni ya February eka tindzhawu letinga hola kuya emasunguleni ya nhweti ya May laha ku kufumelaka.

Byariwa wo Byala

Kwalomu ka mune kuya eka ntlhanu wa mavhiki endzhaku kaloko mbewu yi byariwile laha swimilani swa broccoli swiva swilulamerile ku simuriwa. E Afrika Dzonga kubyala swihumelela kusuka emasunguleni ya April kuya e maheleni ya June. Eka tindzhawu tin’wana laha ximun’wana na masungulo ya ximumu maxelo yakona yavaka ehansi nakona swinga endliwa loko kuriku swibyariwa swita tshoveriwa loko maxelo yo hisa yanga se fika.

Nkarhi wo Kula

Broccoli yi hatlisa kumila kutlula swimilani swin’wana kufana na cabbage. Broccoli yinga tshoveriwa hiku hatlisa kwalomu ka ntsevu wa mavhiki endzhaku ka ku simuriwa ka swimilani swiya byariwa. Loko swibyariwe laha kunga tolovela kubyariwa kona eka tinhweti to titimela ta xixika, leswi swinga nonokisa kukula naswona swilehisa nkarhi wokula kuya fika eka nhungu kuya eka khume ra mavhiki kusukela ku byariwe mbewu. Xilo xankoka lexi faneleke ku tekeriwa enhlokweni i nkarhi waku byala lowu lawuriwaka naku tshovela broccoli iku tiyisisa leswaku u tshovela loko kunga se huma mabilomu.

Ku Nonisa

Ndzavisiso wa misava wufanele ku endliwa. Broccoli yile xikarhi hiku rhandza swakudya. Katsa nongonoko wo nonisa wa ntolovelo na manyoro hikuva broccoli yirhandza misava leyingana swakudya swotala. Leswi hlohleteriwaka hileswaku loko kunga se byariwa, kufanele kurimiwa hi xikomu kuringana 800 kg ya 2:3:4 kutiyisisa leswaku broccoli ya wena yikuma masungulo ya kahle. Varimi van’wana vatsakela ku cheriwa ka matoto ya tihuku loko kunga se byariwa swimilani. Broccoli yi kula hiku hatlisa swinene, se swina nkoka leswaku kuva na swakudya leswi ringaneleke eka misava kusukela eka mavhiki yosungula yaku kula tani hileswi swihlohletelaka kukula loku ku hanyeke kahle, na xivumbeko xa kahle laha ku humaka mabilomu.

Ku cheriwa ka 350 kg ya LAN hi hectare kwala kunga byariwa swimilani leswi swinga endliwa mavhiki mambiri loko kubyariwe swimileni xikan’we na 400 kg LAN hi hectare endzhaku ka mune wa mavhiki kuya eka ntlhanu loko kubyariwile. Unga nonisi misava loko nkarhi wa ntshovelo wuri ekusuhi.

Ku Cheleta

Cheleta swimilani swa broccoli kan’we hi siku kufikela loko swiringanele kusimuriwa. Cheleta no tsakamisa ndzhawu leyi kungata byaleriwa eka yona leswaku yitshama yirikarhi yitsakama. Loko se kubyariwile, yana emahlweni u cheleta leswaku swimilani swita tshamiseka eka ndzhawu leyi yintshwa. Endzhaku ka sweswo cheleta exikarhi ka 25 mm na 35 mm ya mati hi vhiki kuya hi maxelo, mpfula na muxaka wa misava.

Translated by Ike Ngobeni