Pšalo Ya Broccoli

© Louise Brodie

Phatlalatšo

Phatlalatšo e tšwa go peu

Mokgwa wa go Bjala

Batšweletši ba ba bangwe ba bjala dipeu pele, eupša mokgwa wo o atlegilego kudu wa go bjala broccoli ke go bea dibjalwana tše nanana tša dipeu mo ditrei gomme ge dibjalwana tše nanana tša dipeu di le 150 mm ka botelele, go tloga fao di ka tsentšhwa mo lepatlelong.

Katologanyo

Dibjalo tša Broccoli di swanetše go ba le sekgoba sa go lekana 40 go 50 cm ka ntle ga direi tša 50 cm. Ye e ke gare ga 30 000 le 40 000 ya dibjalo godimo ga hektare. Go lokile go tekatekiša direi tša sebjalo sa broccoli ka ge se se dumelela dibjalo letšatši le kaone le moya mo dibjalong.

Nako ya go Bjala

Dipeu tša Broccoli ka tlwaelo di bjalwa go ya mafelelong a selemo ge dithemperetšha di thoma go theoga. Mo Afrika Borwa ke go ya mafelelong a Feberware mo mafelong a a fodilego go ya ka mo mafelong a borutho.

Nako ya go Bjala

Gantši ka morago ga dibeke tše ka bago tše nne go ya go tše hlano, ka morago ga ge dipeu di bjetšwe; dibjalwana tše nnyane tša broccoli di swanetše go kgaolwa. Mo Afrika Borwa pšalo e tloga mathomong a kgwedi ya Aprele go ya mathomong a kgwedi ya June. Mo mafelong a mangwe moo ka seruthwana le mathomong a selemo dithemperetšha di le ka fase, pšalo ya dibjalo e ka dirwa ge sonoplomo se ka bunwa pele ga ge go fiša go goroga.

Nako Ya Go Golo

Broccoli e gola ka lebelo go feta dibjalo tše dingwe tša go swana le khabetšhe. Broccoli e ka bunwa ka pela, gantši ka moragao ga dibeke tše di selelago morago ga pšalo ya dibjalwana tše nnyane. Ge e bjalwa moo e lego gore bontši bja pšalo bo direga gona mo dikgweding tša marega a a fodilego, se se ka hlabolla tšweletšo gomme se se oketša nako ta go gola ka dibeke tše lesome go tšwa go pšalo ya dibjalo tše nanana. Ntlha ye bohlokwa go feta tšohle ye hlahlago go gola ga broccoli le puno ke go kgonthiša gore o buna pelega ga ge dihlogo di thoma go khukhuša.

Nontšho

Tlhophollo ya mmu e swanetše go dirwa. Broccoli ke sebjalo sa go fepiwa gannyane ka nako ye nngwe ka mokgwa wo abelago. Kopanya lenaneo la gago le menontšha ya mmutele le/goba dira sebodi ka broccoli ya go swana le mabu ao a humilego ka manyoro.

Go eletšwa gore pele ga pšalo, lema ka bonnyane bja 800 kg ya 2:3:4 go netefatša gore broccoli e thoma gabotse. Batšweletši ba bangwe ba rata go tshela manyoro a dikgogo pele ga pšalo. Broccoli e gola ka lebelo, ka fao go bohlokwa gore go na le diphepo tše di lekanego, tše di hwetšagalago mmung mo dibekeng tša nako ya go golo, ka ge se se hlatloša bopego ya dihlogo tša matšoba tše hlwekilego le tše phetšego gabotse.

Tshelo ya 350 kg LAN godimo ga hektare pele ga direi tša dibjalo e ka fiwa dibeke tše pedi ka morago ga pšalo gape 400 kg LAN godimo ga hektare mo dibekeng tše nne go ya go tše hlano ka morago ga pšalo. O se ke wa nontšha kgauswi le letšatši la puno ya gago.

Nošetšo

Nošetša dibjalwana tše nanana tša broccoli gatee ka letšatši go fihlela ge di ikemišeditše go bjalwa. O nošetše gomme o thapiše lefelo la go bjala gore dibjalwana tše nanana di kgone go bjalwa mo mmung wo monola. Ge o se no bjala, o nošetša gore dibjalo di kgone go dula gabotse mo mmung. Morago ga fao, o nošetše gare ga 25 mm le 35 mm ya meetse, go ya ka themperetšha ya pula le mohuta wa mmu.

Translated by Lebogang Sewela