Ukutjalwa kwe-Broccoli

© Louise Brodie

Ukutjalwa Kwayo

Itjalwa ngembewu

Indlela Yokutjala

Abanye abatjali bayitjala ngokobana bafake imbewu phasi, kodwana abakhiqizi bayo abanengi bayitjala ngokobana bathathe imbewu bayifake ematreyini wembewu, kuthi lokha sele imbewu emamilimitha ayi-150 ngobude. Bayitjale godu amasimini.

Iinkhala

Iintjalo ze-broccoli zivamise ukobana zihlukaniswe ngeenkhala ezimasenthimitha ayi-40 kuya-50 emareyini ayi-50 yamasenthimitha ngokuhlukana, begodu beqisa amareyi ukwenze ipata yokobana abasebenzi bakghone ukukhambakhamba emareyini. Lezi zintalo ezingaba yi-30 000 kuya ku-40 000 i-hectare ngayinye. Kuqakathekile ukutjekisa mareyi weentjalo ze-broccoli ngombana kuvumela iintjalo bona zithole umkhanyo oqhono kanye nomoya bona ungene eentjalweni4.

Isikhathi Sokuvuna

Imbewu ye-broccoli ingatjalwa lokha nasele kuyokuphela ihlobo,amazinga womtjhiso nasele athoma ukwehla. eSewula Afrika lokhu kusekupheleni kwakaMhlolanja eemfundeni ezipholileko kusekuthomeni kwakaMrhayili eendaweni ezipholileko.

Isikhathi Sokutjala

Okungasenani ngemva kweemveke ezine kuya kwezihlanu ngeemva kokutjalwa kwembewu, ama-plantjies we-broccoli azabe sele akulungele bona angatjalwa ngaphandle. ESewula Afrika ukutjala kwenziwa kusukela ekuthomeni kwakaSihlabantangana ukuya ekuthomeni kwakaMgwengweni. Kwezinye iindawo lapha amazingo womtjhiso wetwasahlobo kanye newekuthomeni kwehlobo ephasi ngokwaneleko ukutjala kwetwasahlobo kunganziwa, nangabe iintjalo ziyokuvunwa ngaphambi kokobana kufike amazinga womtjhiso aphezulu.

Isikhathi Sokuyikhulisa

I-Broccoli ikhula msinya kunezinye iintjalo ze-Brassicas ezifana nekhabitjhi. I-Broccoli ingavunwa msinya ngemva kweemveke ezisithandathu zokobana kutjalwe imbewu. Lokha nayitjalwe eenyangeni ezipholileko zebusika, kungenza bona ingasakhula kuhle, lokhu kwenza bona ithathe isikhathi ukukhulaa nokungaba ziimveke ezibunane kuya kwezilisumi ekusukeni ekutjalweni kwembewu. Into eqakatheke khulu ekutjalweni isikhathi sokukhula kwe-broccoli nokuvunwa kwayo kuqiniseka bona uyivuna ngaphambi kokobana ihloko yayo ithome ukutjhakaza/nanyana ukubloma.

Ukuyivundisa

Kufanele kuhlolwe ihlabathi mantanzi ngaphambi kokutjala. Hlanhganisa isivundisi sakho esijayelekileko nomanyoro kanye nekhompowusti ngombana i-broccoli ithanda iimvundisi. Kuphakanyiswa bona ngaphambi kokobana utjale, ufake okungasenani i-800 kg ye-2:3:4 ukuqiniseka bona i-broccoli ithola isithomo esihle. Abanye abatjali babona kuqhono ukufaka umanyoro weenkukhu ngaphambi kokutjala. I-broccoli ikhula msinya, kuqakathekile bona ihlabathi etjalwe kiyo yondleke kuhle eemvekeni zokuthoma zokuyitjala ukugcugcuzela ukwenzeka kwemathuthumbo wehloko anepilo.

Ukufakwa kwe-350 kg ye-LAN ku-hectare ngayinye emareyini wesitjalo kunganziwa ngemva kweemveke ezimbili itjaliwe, kuragelwa phambili kufakwe-400 kg ye-LAN ku-hectare ngayinye eemvekeni ezine ukuya kwezihlanu ngemva kokobana itjaliwe. Ungafaki isivundisi nasele uzokuvuna.

Ukuthelelela

Thelelela kanye ngelanga, ize ilungele bona angatjalwa ngaphandle. Thelelela umanzise indawo ozokutjala kiyo ukwenzela bona ama-plantjies azokutjalwa endaweni emanzi. Nawuqeda ukuwatjala wathelelele khonokho ukwenzela bona azokungenelela ehlabathini namkhanendaweni yawo etja. Ngemva kwalokho thelelela ngamanzi ahlangana kwe-25 mm kuya ku-35 mm qobe veke ukuya ngomazinga womtjhiso, izulu nanyana umhlobo wehlabathi.

Translated by Busisiwe Skhosana