Kuhlanyelwa kwe Cauliflower

© Louise Brodie

Kukhokha Lokuncane

Kukhokha lokuncane kwe cauliflower kusuka etindumbini

Indlela yekuHlanyela

Kuhlanyela njalo kungentiwa kwentela kukhulisa icauliflower, nomanje loku akusiyo indlela lejwayelekile yebalimi bentsengo njengoba loku akucali inhlanyelo lefanako leningi kantsi nesimo selitulu siyahluka futsi singenta kubambelela ngekucala. Hlanyela tindumbu tishobelle tibe lishumi nakubili kuya ku lishumi nesihlanu bese utama kugcina sisindvo lasenyifomu kwentela inyifomu yaletitjalo.
Indlela lejwayelwe kakhulu yekuhlanyela kutsi ulime ingadzanyana lencane yetitjalo letincane te cauliflower. Tindumbu te cauliflower tihlanyelwa ku kumatreyi etindumbu bese tigcinwa ngekhatsi bese tibekwa endlini leluhlata leku 20°C kanye nesimo lesimanti nalefutfumele bese sihlanyelwa kumalanga lamashumi lamatsatfu kuya kumashumi lamatsatfu nesihlanu ngemuva kwekuhlanyela nasekumasentimitha lalishumi nesihlanu kuya etulu phindze tihlume emacembe lasihlanu kuya kulasitfupha.
Kuhlanyelwa kwe cauliflower kuvame kwentiwa ngesandla, kepha bakhiciti bemali labakhulu’ bahlanyela basebentisa kwekuhlanyela kwemishina.

Kuvulwa kwe Sikhala

Titjalo kumele tivulwe tibesikhala lesimasentimitha lamashumi lasihlanu ngekushiyana emilayinini lengaba ngemasentimitha lamashumi lasitfupha ngekushiyana. Yetama kuba netitjalo letingaba tinkhulungwane letimashumi lamatsatfu ngelihekitha. Balimi baphindze bahlanyele icauliflower ngemalayini kanye nekuvumela lokuvulekile emilayinini kumalayini lemibili. Emalayini lacondzile angahlanyelwa kumasentimitha lamashumi lamane emkhatsini wetitjalo kumunye umugca kanye nemashumi lasihlanu emasentimitha emkhatsini kwemigca kane nemasentimitha lamashumi lasitfupha kuya kulalikhulu emigca lesebenti emkhatsini wemalayini lacondzile.

Sikhatsi Sekulima/Kuhlanyela

Noma loku kungatiwa kakhulu ngendlela letsite yekulima, tindumbu te cauliflower tingahlanyelwa ngemnyaka nangabenje simo sihamba ngetulu kwa 15°C. ungahlanyeli esimeni lesibandzako lesingaphansi kwa 10°C njengoba loku kwenta kuhluma kubelukhuni.

Sikhatsi Sekulima

Kulinywa kwetitjalo letincane te cauliflower kwentekaa ngemnyaka ngaphandle kwesimo lesishisako kakhulu noma lesibandza kakhulu sesikhatsi noma ngendzawo. Ngako eliningini le Ningizimu Afrika vikela kulima emkhatsini we Nkhwenkhweti nase mkhatsini we Ngci njengemtsetfo ngenca yekubandza kwangesikhatsi sasebusika. Hlanyela titjalo letincane leticinile njengoba kutokhokha kuhluma ngeliningi bese kuvunwa ngesikhatsi lesimfisha.

Sikhatsi Sekuhluma

Kushiyane ngalendzawo yekuhlanyela kanye nesimo selitulu nekuhluma kwekuhlanyelwa kwetitjalo letincane te cauliflower kuya ekukhuleni kusemkhatsini wemaviki lasiphohlongo nalalishumi nakubili. Letinye tindzawo tekuhlanyela icauliflower tingalungela ngesikhatsi lesimfisha kusikhatsi lesimaviki lasitfupha kusuka ekuhlanyelweni kwetitjalo letincane leticinile umangabe timo tilungele.

Kuvundziswa

Kulungiselela lokukahle kulandzela tindlela lotinikwe ngulabo labacwayisako lababuke imiphumela alomhlabatsi wakho longumfanekiso kanye nakutincomo letinikelwe kuhlanyela loluhlobo lotolihlanyela.
iCauliflower itsandzaa lokunika emanutrients lokukahle kantsi nesikhatsi sekuhluma lesimfisha lesidzinga linani lelingetulu lekufaka sivundziso.
Ngaphambi kwekuhlanyela faka emakhulu lamabili nemashumi lasihlanu kuya kumakhulu lamatsatfu ema kg kuhekitha linye eNPK lehlanganisiwe lefana na 3:1:5 (emashumi lamatsatfu nesihlanu) bese usebenta loku kulomhlabatsi longetulu walendzawo yekuhlanyelela. Ngesikhatsi letitjalo letinsha nasetitsetse indzawo, emalanga langaba lishumi ngemuva kwekuhlanyela, gcokisa emaceleni ngemakhulu lamabili lamabili kuya kumakhulu lamabili nemashumi lasihlanu ema kg kuhekitha linye a 3:1:5 (emashumi lamatsatfu nesihlanu) ngakumilayini yekuhlanyela bese unisela kulomhlabatsi. Phindza loku emalangeni lalishumi nesiphohlongo kuya kumashumi lamabili nakunye ngemuva kwekuhlanyela phindze futsi ku malanga lamashumi lamatsatfu kuya kumashumi lamatsatfu nesihlanu ngemuva kwekuhlanyela. Loku kumele kwenele kwentela lenhlanyelo kutsi ikhule. Emacembe ecauliflower kumele aphile abe luhlata lotopele umangabe timphawu letifana naluhlata lohhwabile noma emacembe langatsi amtfubi abonakala loku kusho kutsi kudzingeka kufakwe.

Kunisela

Yiba nesiciniseko kutsi lesihlabatsi siyaniselwa ngaphambi kuhlanyelwe le cauliflower phindze futsi ngemuva nawucedza kuhlanyela kwentela titjalo letincane kutsi titsatse indzawo kahle. Unganiseli kwecele ngobe loku kungenta lamanutrients ekucala lafakiwe kutsi aphume kulemphandze tetitjalo letinsha. Ngoba loku kungaba ngema mm lalishumi kulelilanga ngaphambi futsi kuphindze kuma mm lalishumi ngemuva kwekuhlanyela kumele kuphakame.
Ngemuva kwema mm lalishumi nesihlanu kuya kumashumi lamabili ngeliviki linye kwemaviki lamabili ekucala bese linani lwema mm lamashumi lamabili nesihlanu kuya kumashumi lamatsatfu ema mm ngeliviki ngaphandle nangabe simo sekushisa siphakeme, ngako loku kungakhuliswa kube kuma mm lamashumi lamatsatfu nesihlanu kuya kumashumi lamane nesihlanu ngeliviki.

Translated by Phindile Malotana