iCauliflower ngeNdlela Lengiyo

© Louise Brodie

Ligama lesayensi: yi Brassica Oleracea var. Botrytis
Ligama lelatiwako: iCauliflower

Inchazelo yekuHlanyela

iCauliflower yincenye yemndeni munye ne broccoli, iBrussel sprouts, likhabishi ne kale. Kutsiwa icauliflower ihlumele eAsia lese Ningizimu Nshona noma eTurkey. Ichamuka kukhabishi lesiganga bese nangekuhamba lushintjo loluhlukahlukene loluningi, ivele njengesibhidvo lesisati namuhla ngetulu kweminyaka letinkhulungwane letimbili.
Lesitjalo sinemacembe laluhlata latopele kanye nasekupheleni sigegetelwe ngulokucijile ngasesihlokweni kwebhola lecinile yembali lemhlophe leyenta incenye lenguyona yalesitjalo. Lesihloko lesidlekako sembali lengakakhuli ngalokuphelele nayo ibitwa nge “Lokumhlophe lokusicumbi”.

Kusetjentiswa

Lesitjalo yindlela lencono ye Potassium na Vitamin B na C. sisetjentiswa njengendlela leyimphilo yema carbohydrates kanye ne fibre. Lamacembe naletimbali kuyadliwa nomanje lolokudlekako yincenye yalesihloko salembali noma sicumbi salolokumhlophe. Lolokumhlophe lokusicumbi kuyahleshulwa bese lolokuyimbali kuyafutfumaliswa noma kubiliswe sikhashana lesincane. Lolokutimbali kungadliwa kunjaloma kwentiwe isaladi. Siphindze sisetjentiswe ekwenteni isuphu.

Tidzingo Temhlaba ne Malungiselelo

Kulungele kuhlanyela icauliflower emhlabatsini lonematje lamancane nelubumba longuyena avutsiwe ngetintfo letakheka etintfweni letiphilako kanye nalodvonsa kahle. Umhlabatsi we pH kumele ubesemkhatsini wa 6.5 na 7.
Lungiselela lomhlabatsi kahle kungakefiki sikhatsi sekuhlanyela kwentela kunika tintfo letiphuma ngaletiphilako lesetentiwe ngesikhatsi kutsi tihlale. Cala ngekutsatsa imifaniso yesihlabatsi. Umakunetintfo letidzinga kwengetwa kufana ne lime ye pH noma tintfo letakheka kuletiphilako kufana nemcuba noma manyolo, bese loku kusakatwa njengemfanekiso wesihlabatsi lokhetsiwe. Loku kwenteka emavikini lamane ngaphambi kwekutsi kuhlanyelwe/kulinywe.
Umangabe kwekuvala inhlanyelo lokuluhlata kumele kuhlanyelwe kucala, lokwekuvala inhlanyelo lokuluhlata kuyajutjwa noma kuya heshwa. Lokukuhlaanyelwa ngetulu kube ngema mm lamakhulu lasihlanu emhlabatsi kaanye nemcuba, manyolo, ilime ne superphosphate, umakudzingeka. Landzelela ngeliviki ngelihharigi lelitowenta kulinganisa lomhlaba phindze lijube bese lingetetela lokutibhidvwana lokusele kulokulimele kube kumasentimitha lamashumi lamabili alesihlabatsi.
Kuleliviki lekugcina ngaphambi uhlanyele, hamba kulendzawo letohlanyelwa ngelihharigi ngesikhatsi sekugcina. Loku kungetetela kufakwa kwekuvundzisa sitjalo futsi ngesikhatsi lesifanako kubulala likhula lelingacala kuhluma phindze kulinganise lendzawo yekuhlanyela ekulungiseleleni kuhlanyela.

Simo Selitulu

iCauliflower inesimo sekubandza lesivulekile lesikhulako lesingaba ngu 15°C kuya ku 24°C futsi ngabe loku kungahlanyelwa etindzaweni letipholile nako. Kuyenteka kungenti kahle esimeni lesibandza kakhulu lesingaphansi kwa 5°C noma etindzaweni letishisa kakhulu letingaba ngetulu kwa 30°C lisikhatsi lesidze. Ngesikhatsi salesimo lesi, kukhula kwalolokumhlophe kuyabaleka.

Tindzawo tekuhlanyela

Baningi bantfwana labakhulisiwe njengekutsi kanye nekunika kukhululeka lokuningi kwentela timo tekukhicita.
Kubalulekile kakhulu kutfola secwayiso sendumbu yendzawo noma kuloyo losebentela ehhovisi njengoba batokhona kukucwayisa kutsi ngukuphi lokulungele simo sendzawo yekukhicitela.
Letinye tinhlobo letehlukene lekumele utinake yi Arano, iHuntsmen, iJuneau, iSabadel, iSynergy, iTSX C22, TSX C40 kanye ne White Gold.

Translated by Phindile Malotana