I-Cucumber Njengoba Injalo

© Louise Brodie
Ligama lesayensi: Cucumis Sativus L
Ligama lelijwayelwe: Cucumber
Ema cucumber akhicitwa ngekutsengiswa, eNingizimu Afrika, etindzaweni letivulekile nasetindliniletiluhlata. Umyalo longiwo kutsi bakhiciti becucumber lenkhulu kwentela kukhokha wentiwa emasimini lavulekile nemacucumber ladliwa amasha ikakhulu etindliniletiluhlata, njengoba loku kuvumela umkhicito kumnyaka lomunye kwentela kuciniseka ngekuchubeka kwekukhicita.
iCucumber yincenye yemndeni we Cucurbitaceae, njengematsanga, emahwabhu, icantaloupe ne squash.
Ema cucumber acatjwangwa kutsi avela eAsia leseNyakatfo nakuncenye yeNyakatfo ye Asia lese Ningizimumpuma.

Kuchazwa kwe Sitjalo

Lesitjalo secucumber ngumvini lolilayini, longenayo intsambo yekucanca, longavala indzawo lenkhulu ngetulu emhlabatsini. Lesitjalo sinemacembe lamakhulu lanetinwele letiluhlata letimise kwentfo lenemakona lamatsatfu. Lesitjalo sisekelwa ngemphandze lesantsambo lecinile lengakhula ibe limitha linye nomanje liningi laletimphandze lingetulu kwemasentimitha lamashumi lamatsatfu kwemhlabatsi. Lesitjalo sikhokha timbali letimtfubi letinsikati naletindvuna. Letimbali letindvuna tivela kucala bese leletinsikati tiyalandzela. Timbali letinsikati tindzawo letivundzela kiyo lebonakalako levuvukile ekucaleni kwalembali, lebese muva kwakheka sitselo lesimise kweligcoma. Kungaba timbali letindvuna letingabalishumi letichakatela tonkhe timbali letinsikati.
Letinhlobo letingito letimbili te cucumber lekhokhiwe kanye necucumber leyatiwako, lekhokha titselo leticindzetelekile letingaba ngemasentimitha lamashumi lamabili ngebudze bese iEnglish cucumber lenkhula ibesemkhatsini wemasentimitha lamashumi lamatsatfu nemashumi lamane ngebubanti. Silinganiso sebubanti becucumber naseyilungele kubutfwa singaba ngemasentimitha lamane kuya kulasihlanu.

Kusetjentiswa

Le cucumber yesiNgisi isetjentiswa kakhulu ekudliweni iseyinha njengesaladi ngenca yekutfwala kwayo emanti lasetulu kanye nesikhumba lesintofotelako. Lecucumber leyatiwako ingadliwa iyinsha kepha kumele ihwaywe ngenca yesikhumba sayo lesicinile nalesinganambitsi. Lecucumber leyatiwako inemanti lamancane futsi isetjentiswa kakhullu ekukhiciteni. Ema cucumber akhiwa nakasesigabeni sawo lesiphansi noma nakasengakafiki esigabeni sebudzala njengebantfwana betibhidvo.
Le cucumber iyadliwa futsi iklina indzawo yekugaya kudla. Iphindze yehlise iacid wemchamo futsi kutsiwa ilungele kugula kwematsambo.

Tidzingo te Mhlabatsi nemaLungiselelo

Lesitjalo secucumber sicolela umhlabatsi-lodvonseke kahle lonetintfo letiphakeme letiphila ngaletinye. Le pH yalomhlabatsi kumele ibesemkhatsini wesitfupha nesikhombisa.
Tsatsa imifanekiso bese uyayihlola. Hlanyela bese uyavuna lolokungetulu lokumamilimitha lamakhulu lasihlanu emhlabatsi kwentela kutfola lamanutrients kanye nalokuhlume ngekwendalo lokudzinga ngumhlabatsi lohloliwe nekuciniseka kutsi timphandze letikahle tiyacindzeteleka futsi tiyamunyeka.
Lungisa lemibhedzeyetinhlavu kumbe emaviki lamane ngaphambi kwekuhlanyela. Loku kuklina lomhlabatsi welukhula kanye nenhlanyelo lendzala noma likhula lelisele. Kukahle kuhlanyela letinhlavu emibhedzeni levusiwe lebeyivalwe ngemaplasitiki lamnyama. Ngaphambi uvale lemibhedze faka kwekunisela kwangaphansi bese uyaciniseka kutsi lomhlabatsi unepH ledzingekako nekutsi lokwekuvundzisa sekwentiwe kulomhlabatsi longetulu longemasentimitha lamashumi lamabili emhlabatsi ngasemugceni wesitjalo ngelihharigi noma indzawo yekulima.

Simo Selitulu

Simo selitulu lesinetimvula noma lesisemkhatsini silungele kukhicitwa kwecucumber. Simo sekushisa semhlabatsi singetulukwa 15°C kuyadzingeka ngekuvela kwetinhlanvu letikahle letifanako. Simo sekushisa lesikahle kwentela kukhicitwa kwetimbali kanye netitselo sisemkhatsini wa 20°C na 24°C. kuhluma kahle kwetibhidvo kuvela emkhatsini wa 26°C na 30°C. silinganiso lesikahle sekukhula kwesikhatsi secucumber kungaba semkhatsini wa 22°C na 28°C. Kufutfumala nekubamantana kanye netimvula letijwayelekile akusiko lokukahle njengoba loku kuphakamisa kukhula kwetifo.

Lokuhlanyelwako

Kukhona tinhlobo letilikhulu letehlukene kanye nemacucumber lamibala endalo nebatali labehlukene. Indlela lekahle yekwenta nawucabanga kwakha icucumber letotsengiswa kutsi ukhulise lolokufunwa yimakethe. Phindze utfole secwayiso kulowatiko losehhovisini, labacwayisa ngekwendalo kanye nalababukete kutinhlavu.
Letinye tinhlobo letiningi tecucumber letsengiswako nguleti: Ashley, Beit Alpha, Carmen, Cohiba Delft, Long White, Marketmore, Muncher, National, Polaris, Sorolla, Telegraph, Trimax Straight Eight, ne Zena.

Translated by Phindile Malotana