The Bushveld Complex and the Vredefort Dome

© David Fleminger

Sehlopha se se Golo sa Transvaal

Ka morago ga ge sehlopha sa Thransvaal mo motseng wa Bushveld Complex e bopegile ge palo ye kgolo ya maswika a go tološa e kgototšwa go tšwa mo llageng go fihlela godimo ga sehlopha sa Transvaal. Tšhwaana ya leswika gare ga mašeledi a sehlpha sa Transva a bopile di llaga tša maswika a aparelago lefelo la sekwere sa dikilometara tše 60 000, ye e dira go re e be ye kgolo mo lefaseng. Motse wa Bushvela le ona o na le 80 phesente ya Polathinamo. Yay go rena.
Eupša go be go se bonolo. Mengwaga ya go lekana le dibilione tše e ka bago tše pedi ye fetilego, meteorite e kgolo e tseneletše mo fase bjo bo lekanago dikilometara tše 12 tša borwa-bodikela bja Joburg. E bethile gagolo gore leswika le emišwe, dimetara tše lesome godimo ga yona. Ditlamorago e be e le Vredefort Dome, meteorite e kgolo ya go tsebegala mo lefaseng (e ka ba le seabe sa go ela go dikilometara tše 250 km go tšwa ka lehlakoreng la ka thoko, le ge bontši bja boina bjale bo tladitše). Thulano ya yona e e bolokile mašaledi a gauta ao a be a lego kgauswi le bokagodimo bja mmu, go šireletša tlaišego y abo ka moso.
Eupša Vredefort Dome e be e sa akanywe bjalo kago ye botse ka mehla, mo mengwageng, baemedi ba ba mmalwa ba ile ba tliša dithuto tša bona tša go fapafapana. Le ge go le bjalo, thuto ya blale e ile ya esa dilo gomme ditaba tša mabapi le tlholego ya The dome di bonala di lefilwe ke bao ba feisty geologists. Le ge e le gore ga ke ga ke a tia ka moo go ka hlolwago dome e sego ina, ke swanetše go obamela tsebo e kgolo ya ba ka le go bega gore meteorite e a dirwa ka morago.

Translated by Lebogang Sewela

Pele ga tiragalo ya Vredefort

Mo mengwageng ye fetilego ya dimilione tše a mmalwa, lefase le ile la thoma go fola gomme dikotsi tša tlhago di ile tša thoma go fokotšega mohlamongwe ka lebaka la gore bontši...more

Nyakišišo Ya Pele Ya Vredefort Dome

Ka 1950s, puku ye e bitšwago ‘Target: Earth’ e ile ya phatlalatšwa, gomme bangwadi ba ile ba hlohleletšwa gore dinosaurs ka baka la meteorite ye kgolo. Ka 1959, Robert Dietz o ile a hlahlobja...more

Go Bopa Bja Geological Mo Afrika Borwa

Re nagana gore mašeledi a sehlopha sa Dominion a tsentšhitšwe mengwaga ye 3.07 pili ye fetilego, mo rift Valley yeo e bopilwego ge legogo la ka fase la craton le thoma go tšwela pele...more

Meteors Di Ama Lefase Bjang

Ge o lebelela mo space mo bošegong bja leswiswi, go bonala go na le khutšo. Dinaledi di phadima godimo ga leratadima gomme go kgothola bo fofa ka godimo ga hlogo ya gago...more

Dinyakišišo Tša Vredefort Dome

Kgale mo Afrika Borwa, le ge go le bjalo, ditšwelopele tša seabe sa di bontšha di re feta. Ka 1916, S.J. Shand sa mathomo o hlalošitše curious melt-rock ye makatšago a e bitša ‘pseudotachylite’...more

Kgato Ka Kgato Ya Go Bopa Dome Ya Vredefort

Ge Vredefort bolide e wetše mo lefase, lebelo la yona le ka ba magareng a dikhilometara tše 40 000 le 270 000 ka iri. Ge e se no wela mo mmung, go ile gwa tšwa enetši e ntši kudu ka mothunyo...more

Ngangišano Ya Tlholego Ya Vredefort Dome

Dipharologantšho tša di sa tlwaelega tša thutimaswika ya Dome ya Vredefort di lemogilwe ke ditsebi mengwageng ya 1878. Go na le se sengwe se segolo se se hlagilego mo seleteng...more

Seabe Sa Vredefort

Mengwaga ye 2 pilione ye e fetilego, go be go sa na le dimela tša mo pholaneteng, gomme seka sa bophelo e be e le paktheria fela. Eupša, le ge go be go le bjalo, dilo di be di befa...more

Vredefort Le Lefelo La Gauta

Afrika Borwa ke lefelo la mahlatse. Re hlogonolofaditšwe ka legae le go tia mo kontinente ya kgale mo lefaseng, kgole le mororomelo wa lefase goba dithabamollo. Matlapa a rena a tseneletše...more

Dome Ya Vredefort Shattercones Le Shock Metamorphics

Ka ntle le lewa ya Vredefort, thulano ya mediro ye megolo e tlogetše ka morago mehlala ye mentši ye ngwadilwego mo maswikeng. Dintlha tše di hweditšwe mo dikhuetšong tše dingwe tše dintši go putla bja Planete...more