Indzawo Yelihlatsi ne Vredefort Leyindingilizi

© David Fleminger

Transvaal Licembu Lelikhulu

Ngemuva kweLicembu Lelikhulu le Transvaal kwefika iBushveld Complex, lelakhiwa ngesikhatsi linani lelikhulu lelitje imolten naliphushwa kusuka eMantle kuya etindzaweni letiphakeme te Licembu Lelikhulu le Transvaal. Lonamjovo walelitje kulobulula be Licembu Lelikhulu leTransvaal lelakha incenye yelitje leyiyi igneous complex leyavala indzawo lengaba ngema khilomitha latinkhulungwane letimashumi lasitfupha, lokwayenta lenkhulu mhlabawonkhe. le Bushveld Complex nayo yenteka kutfwala emaphesenthi lamashumi lasiphohlongo ePlatinum yemhlaba. Ngulokumnandzi kitsi!
Kepha bekungasiyo imidlalo lemihle leyo. Ngeminyaka letigidzi netinkhulungwane letimbili endvulo, imetiorite lenkhulu yawela emhlabatsini kwaba yintfo lengaba likhulu nemashumi lamabili ku south-west yase Goli. Ishaya kamatima kangangobe lelitje laphakamiseka, kwaba makhilomitha lalishumi ngetulu kwe ndzawo yalo lengiyo. Umphumela kwaba yi Vredefort Dome, lenkhulu kanye nalensha-imeteorite yesisindvo kulendzawo leseMhlabeni (lekala lokungaba ngemakhulu lamabili nemashumilasihlanu ngasemaceleni, nomake incumbi yale crater seyigcwalisekile manje). Lesisisindvo naso sagcibedzela leligolide lebelikadze, ngaleso sikhatsi, lilele ngetulu kwemhlaba, futsi njalo belikadze livikele kuchuma.
Kepha le Vredefort Dome beyinganakwa kangako njengesisindvo sesimo, ekuhambeni kweminyaka, tintfo letiningi letehlukene tafaka phambili imivo yato. Nomakunjalo, luhlolo lolusandza kwentiwa luvetile tintfo kancane, kanye nekuveta nge mvelaphi ye Dome kubonakala shengatsi sekulungisiwe ngulawo ma geologists. Noma nje anginaso siciniseko kutsi lesisindvo singenta idome hhayi icrater, kumele ngikhotsame lolwati lolunemandla lwalabancono kunami bese ngivuma kutsi imeteorite seyikwentile ekugcineni kwakokonkhe!

Translated by Phindile Malotana

Ngaphambi kwe Sisindvo se Vredefort

Umoya wemanti, icaborn dioxide kanye naleminye imimoya lephuma kutintfo letishisako teMlaba letihlephukile bese ticala lesimo. Litulu licala kuna bese tivunguvungu ticala kudvonsa ematje lasemhlabatsini....more

Lucwalingo lolusha lwe Vredefort Lesandingilizi

Ngesikhatsi sa 1950, incwadzi lebitwa 'Umphumela: Umhlaba' yakhokhwa lelapho lababhali bacolela kutsi lama dinosaur angabikhona njengemphumela wesisindvo lesikhulu se meteorite....more

Esikhatsini seSakhiwo se Ningizimu Afrika

Kungumcabango kutsi tinshwana letincane telicembu le sive sentiwa kuminyaka lengaba ngu 3.07 yemakhulu netigidzi teminyaka yandvulo, esigodzini lesasikadze sinetinkinga letakhiwa ngesikhatsi tintfo letingaphansi kwencenye yemhlaba ticala kululeka....more

How Meteors Impact Earth

Uma ubuka kundzawo lengaphandle kwemhlaba nakumnyama ebusuku, konkhe kubukeka kunekuthula....more

Luphenyo lwe Vredefort Lesandingilizi

Emuva eNingizimu Afrika, nomakunjalo, lentfutfuko yesisindvo sesayensi sabukeka sitosengca....more

Indlela nge Ndlela Yekwakhiwa kwe Vredefort Lesandingilizi

Linani Lelikhulu lwe Mandla Njengobe le Vredefort bolide ihamba ngelitubane lelikhulu icondze Emhlabeni, litubane layo belingaba semkhatsini wemakhilomitha lamashumi lamane etigidzi kanye nemakhulu lamabili nemashumi lasikhombisa etigidzi ngelihora....more

Kungavumelani Ngemvelaphi ye Vredefort Leyiyindingilizi

Tintfo letingakajwayeleki tekufundza ngemhlaba nangematje teVredefort Leyiyindingilizi kubhalwe bososayensi ekucaleni kwemnyaka wa 1878....more

Sisindvo se Vredefort

Eminyakeni lemibili yetigidzi tetinkhulungwane endvulo, Bekukadze kute titjalo emhlabeni, futsi luphawu lunye lwemphilo bekuligciwane....more

iVredefort ne Madlelo eGolide

iNingizimu Afrika yindzawo lenenhlanhla sibili. Sibusiseke ngelikhaya lelitimele esigodzini sasemhlabeni lesidzala, sikhashane kunekutamatama kwemhlaba kanye nekubhedvuka kwemhlaba....more

iVredefort Leyiyindingilizi Yetimvutfu Letincane neKutfuka kwe Metamorphics

Ngaphandle kwesikhala lesikhulu kule Vredefort Leyiyindingilizi, lesisindvo lesikhulu kakhulu lesisele ngemuva kwetinyatselo letiningi, letatsatfwa kulamatje....more