AmaTsonga

© Dr Peter Magubane

AmaTsonga akusisitjhaba esifanako. Abezimu babo bavela enarheni kwanjesi esele ibizwa bona yi-Mozambique lapha beza bazokuzinza lapha eSewula-Africa ngeminyaka yabo-19th century, basiqhema esincani esinganabadosi phambili.

Namhlanje amaTsonga ahlala e-Lowveld ngobunengi kanye nemigceleni yesiqiwi senyamazani i-Kruger National Park.

Translated by Busisiwe Prudance Skhosana

Umtjhado Emphakathini wamaTsonga

Emiphakathi yemakhaya, ukukhetha umlingani kwakungasiyinto elula, ngabanga lokobana kulandelwa imithetho ethize....more

Zekolo kanye Nenkolelo zamaTsonga

Namhlanjesi incenye engaphezulu yamaTsonga sele imalunga wabazalwani ,kanye namakerege, khulukhulu amakerege azijameleko nanyana i-Evangelic...more

Ihlalakuhle yamaTsonga

Ngonyaka ka-1980 amaplasi ase-lowveld gade afaneleke kobana kungalinywa bekuzunywe kiwo ,begodu abaniniwo bawathengisela msinya laba egade b...more

Umbhino wamaTsonga

AmaTsonga adume ngesiko lawo lokuthanda umbhino elithathelwe erhonweni lawo lokudlala imihlobo eyahlukileko yezinto zokwenza umbhino....more

Umnotho Wesintu wamaTsonga

amaTsonga asuka etlhagwini ngeminyaka yabo-19th century aletha imihlobo emitjha yokudla e-Transvaal, ekubalwa hlangana nayo i-cassava, kanye...more

Ukwakeka Kwezepolotiki Yesintu yama Tsonga

Kuthe lokha abantu abamhlophe nabathula imithetho yabo emakrestini wamaTsonga, amandla wenkosi ehla....more

Kade amaTsonga

Ukubelethwa komntwana kusikhathi sethabo emphakathini wamaTsonga. Kuvamise kobana isihlobo esidala esisikazi, nanyana abanye abafazi, barhel...more

Imvelaphi yamaTsonga - Isitjhaba Esisathuthukako

Abakhulumi besiTsonga bokuthoma bangena enarheni ekhabe ibizwa bona yi-Transvaal ngeminyaka yabo-18th century....more