BaTsonga

© Dr Peter Magubane

Batsonga ga se morafe o o tshwanang. Borrabona bagolo ba tlile ba tswang kwa Mozambique wa gompieno go nna mo Aforika Borwa ka ngwagakgolo wa bo19, ka kakaretso ka ditlhopha tse dinnye kwa ntle ga dikgosi.

Gompieno Batsonga ba lebaganeng thata le Nagafatshe mo gare ga dithabana le melelwane ya bophirima ba Phaka ya Bosetšhaba ya Kruger.

Translated by Lawrence Ndou

Lenyalo mo Setšhabeng sa BaTsonga

Mo setšhabeng sa setso sa Batsonga, go tlhopha molekane e ne e se selo se tlhamaletseng, jaaka thulaganyo e ne e latela melao e e rileng. S...more

Bodumedi le Ditumelo tsa Batho ba BaTsonga

Gompieno go feta seripa gare sa Batsonga ba mo dikerekeng tsa Sekeresete, bogolosegolo Dikereke tse di Ikemetseng kgotsa Kereek ya Evangelic...more

Thulaganyo ya Loago ya BaTsonga

Ka bo1890 dipolase tsa kwa Nagafatsheng di ne siametse go feta ga nnye go tsoma le temothuo ya go itshedisa, le beng ka bonako ba ne ba di r...more

Ya Mmino wa BaTsonga

Batsonga ba itsewe thata ka ngwaoboswa ya bona e e humileng e e theilweng mo go tshamekeng mefuta e e farologaneng ya didiriswa tsa mmino....more

Ikonomi ya Setso ya BaTsonga

Batsonga ba ba tlogileng kwa lobopong ka ngwagakgolo wa bo19 ba tlisitse metswedi e mentšhwa ya dijo mo Teransefala, go akaretsa cassava (m...more

Thulaganyo ya Setso sa BaTsonga ya Sepolotiki

Jaaka bakoloniale ba basweu ba gateletse molao wa bona mo metseselegaeng ya Batsonga, dithata tsa dikgosi di fokotsegile. Ka bo1920 basweu b...more

Botshelo jwa Pele jwa BaTsonga

Botsalo jwa ngwana ke nako ya boitumelo that mo setšhabeng sa Batsonga. Gantsi basadi ba losika ba bogolwane, kgotsa basadi ba bangwe, ba n...more

Ditshimologo tsa BaTsonga

Mo tshimologong ya bo1820, ba ne ba tsenelwa ke batho ba leleme le le tswanang le la bona ba ba neng ba kgoromediwa go tswa kwa lebopong ke ...more