Tsonga

© Dr Peter Magubane

Ema Tsonga akusilo licembu lebantfu lebakhiwe ngetincenye tetindlela letifanako. Bantfu labadzala kakhulu kusuka elangani-lelikhona eMozambique kutohlala eNingizimu Afrika ngeminyaka yemakhulu ngelishumi nemfica, ngenjwayelo ngemacembu lamancane lete tikhulu.

Namuhla lama Tsonga ahlangene kakhulu eLowveld phakatsi kwemawa kanye nemincele lese nshonalanga kwe Kruger National Park.

Translated by Phindile Malotana

Umshado kuMmango wema Tsonga

Umsebenti wesintfu usentiwa ngemaTsonga lamaningi. Ekuhambeni kwentfombatana nayisuka ekhaya, kubakhona kubulala lokwentiwako, uvele atsatse...more

Inkholelo nemaTsemba eBantfu bemaTsonga

Namuhla ngetullu kwehhatfu wemaTsonga ahamba emasontfo eBazalwane, emasontfo lakhululekile noma liSontfo le Evangelical Presbyterian, obekak...more

Ummango we Nhlangano yema Tsonga

Ngemnyaka wa 1890 emapulazini lase Lowveld labekalungele tintfo letincane kunekutingela kanye nekulima noma kufuya, base labanikati bawo baw...more

Umculo wema Tsonga

Ema Tsonga atiwa kakhulu ngemculo wawo lovutsiwe wemasiko nesintfu loya ngekudla imiculo leminingi ngetingitali yemculo. Loku kungahlukanisw...more

Umnotfo weSintfu wemaTsonga

Ema Tsonga lashiya incenye yendzawo leseceleni kwelwandle ngemnyaka welishumi nemfica aletsa tindlela letinsha tekudla eTransvaal, kufaka ic...more

Kuma Kwembusave weSintfu sema Tsonga

Njengoba emakholonisi lamhlophe amise umyalo etigodzini tema Tsonga, emandla etikhulu angavunywa....more

Imphilo Yakucala yema Tsonga

Kutalwa kwemntfwana sikhatsi sekujabula emmangweni wema Tsonga. Kuvame kkutsi labadzala besifazane labatihlobo, noma labanye bafati...more

Imvelaphi yema Tsonga

Bantfu labakhuluma-siTsonga bekucala labangena kulendzawo yayiyi Transvaal kumbe benta njalo ngesikhatsi selishumi nesiphohlongo mandvulo....more