Imphilo Yakucala yema Tsonga

Imphilo eMtini

©Dr Peter Magubane

Kutalwa kwemntfwana sikhatsi sekujabula emmangweni wema Tsonga. Kuvame kkutsi labadzala besifazane labatihlobo, noma labanye bafati, bebasita bomake labakhulelwe kuletigaba tekugcina tekukhulelwa kwabo nangalokutalwa kwalomntfwana.

Bantfwana labasha labatelwe babonwa ngemitsi bese bahlotjiswa ngetintfo letincane letigatjwako tenhlanhla kanye nemabhengele ebuhlalu. Kuvame kutsi labomake bamunyise labantfwababo tinyanga letimbili tekucala tetimphilo tabo. Batsi labantfwana nasebakhona kuhamba, lomtfwalo wekubaphakamisa uyahleshulelwana emkhatsini wamake nabo sisi labadzala.

©Dr Peter Magubane

Bantfwana bagadzeke kutsi bente imisebenti yasekhaya kusuka esigabeni sabo saphansi. Bantfwana bemantfombatana basita bomake babo ngemisebenti yamihlangemihla, kutfotwa kwetinkhuni, kukhelelwa kwemanti emifuleni ledvutane, ephayiphini noma empompini, kutfwala emagcoma emanti etinhloko tawo. Bafana lesebakhulile belusa tinkhomo, babe bafana labancane belusa timbuti.

Etincenyeni letiningi te Transvaal lendzala kwatfolwa ngemuva kwekusoka. Bafana nema ntfombatana asoka ngemacembu lahlukene futsi, ngemuva kwekwentiwa kwemcimbi lobubekiwe, ngabe bebavunyelwa kushada.

Translated by Phindile Malotana