Bophelo bja Pele bja MaTsonga

Bophelo kua Muti

©Dr Peter Magubane

Matswalo a ngwana ke nako ya lethabo le legolo go setšhaba sa seTsonga. Ka tlwaelo, basadi ba bagolo goba basadi ba bangwe, ba thuša bomma bao ba imilego ba lego mo legatong la mafelelo la boimana le ka nako ya pelego ya masea.

Masea ao a sa tšwago go belegwa a fiwa dihlare gomme ba apešwa kgogedi dipheta. Ka tlwaelo bomme ba nyantšha mengwaga ye mebedi ya maphelo a bana. Ge bana ba thoma go kgona go sepela, morwalo wa go ba godiša o abelanwego magareng ga mma le bosesi ba bagolo.

©Dr Peter Magubane

Bana ba swanetše go phethagatša mešomo ya ka gae go tloga bonnyaneng. Basetsana ba thuša bommago bona ka mešomo ya bona ya ka mehla, go kgoboketša dikgong tša go gotša mollo, go lata meetsi go nokeng ya kgauswi nokeng, seruthwana goba thepe ya meetse, go swara ditšhelo tša meetse godimo ga dihlogo tša bona.

Bašemane ba bagolo ba hlokomela mohlape wa dikgomo, mola bašemane ba bannyane ba hlokomela mohlape wa dipudi. Ka mo dikarolong tše dintši tša Thransefala ya kgale maemo a bogolo a hwetšwa ka morago ga koma. Bašemane le basetsana ba be ba ya komeng ka dihlopha tše di aroganego, gomme ke fela morago ga ge ba ithutile dilo tše mmalwa kua komeng, ba ka dumelelwa go nyala.

Translated by Lebogang Sewela