AmaTsonga

© Dr Peter Magubane

AmaTsonga luhlanga olwaphuma kwezinye iintlanga/izizwe. Ookhoko babo babesuka kwilizwe elibizwa nge Mozambique namhlanje. Bathi bazinza kwilizwe loMzantsi Afrika nge sentyuri 19. Bafika bengamaqela ambalwa bengenazo neenkosi.

Namhlanje, ubuninzi babantu bohlanga lwamaTsonga luhlala kwiindawo ze Lowveld. Le ndawo iphakathi kwamawa nemida yase ntshona ye Kruger National Park.

Translated by Zizipho Silwana

Umtshato ku Luntu Lwama Tsonga

Ngokwesithethe soluntu lohlanga lwama Tsonga, ukukhetha iqabane kwakungenziwa ngendlela enye ethe ngqo. Kufuneka kulandelwe imigaqo nemithet...more

Ezenkolo kunye neeNkolelo Zama Tsonga

Namhlanje linani elingaphaya kwesiqingatha lohlanga lwamaTsonga abahamba iicawe zobuKrestu, ingakumbi iicawe ze Independent Churches okanye ...more

Intlalo Yoluntu Yohlanga Lwama Tsonga

Kwiminyaka yoo 1890 iifama zase Lowveld zazingalungelanga nje ukuzingela, nokulima kuphela. Abanini bezi fama bakhawleza bazithengisela aban...more

Umculo Wama Tsonga

Uhlanga lwamaTsonga ludume kakhulu ngenkcubeko yalo etyebileyo yomculo. Lenkcubeko isekelwe phezu kwezixhobo ezininzi ezahlukeneyo zomculo. ...more

Ezoqoqosho Zohlanga Lwama Tsonga

Uhlanga lwama Tsonga olwashiya unxweme nge sentyuri 19 lwazisa iintlobo ezintsha zokutya eTransvaal. Oku kutya okutsha kuquka icassava (mani...more

Ubume Beze Politiki ZamaTsonga

Njengokuba abantu abamhlophe bafika banyanzelisa umthetho wabo kwiilali zamaTsonga, amandla eenkosi ehla....more

Vroeë Lewe van die Tsonga

Ukuzalwa komntana lixesha lochulumanco kuluntu lwamaTsonga. Amabhinqa osapho okanye abanye abafazi ibangabo abanceda amabhinqa akhulelweyo k...more

Imvelaphi yamaTsonga Origins

Abantu bokuqala abathetha ulwimi lwesiTsonga, kukholeleka ukuba bafika kwindawo eyayisakuba yi Transvaal ngeminyaka ye sentyuri 18....more