Amasuru eSewula Africa

©Louise Brodie

Amasuri abizwa ngokobana yi-Cape Rough skinned lemon, mhlobo omdala wamasuru otholakala eSewula Africa. Alethwa enarheni le ngu-St Helen ngonyaka ka-1654. Imithi yamasuru lo, watjalwa engadini yekoloni ye-Dutch East India Company, kanye nezinye iinthelo, begodu khabe utjalelwe ukusatjalaliselwa abarhwebi be-Europe ebaya epumalanga, lapha khabe bathenga khona iimpayisi nesiliki.

Imithi yabosuru, yatjalwa eduze kwamaphayivimendi e-Kimberley ngeskhathi se-Anglo Boer war. Ijima lokutjala imithi yenthelwezi eSoweto ngaphambi kukobana kudlalwe iphalisano lebholo lephasi/-Soccer World Cup, ngonyaka ka-2010 lavuselela ukutjalwa kwemithi le ematenini wabantu.

Umkhiqizo

©Louise Brodie

Ihlangano ye-Citrus Growers Association, esesifundeni sange-Eastern Cape ingekhamba phambili ngokukhiqiza abosuru abayi-47%, enarheni etlolisele kobana kungrhwetswa ngawo. I-Limpopo isebujameni besibili, ngobukhulu, begodu ikhiqiza i-34% yomkhiqizo, kuthi i-Western Cape ibe sebujameni besithathu ngobukhulu, enarheni eyi-11% ngobukhulu ezitlolisele kobana kungarhwetswa ngazo.

Imihlobo Yawo

©Louise Brodie

I-Eureka mhlobo othandwa khulu wakasuru ephasini, begodu ngonyaka ka-2018, khabe kutloliswe i-80% yendawo lapha atjalwe khona eSewula Africa. Umhlobo lo, wathiyelelwa ngo-“Garey’s Eureka” no-Thomas Garey, okwathi ngonyaka ka-1877, wakhethelwa kobana atjale ihlumaya yayo ngembewu eyabuya enarheni ye-Italy begodu yatjalwa nenarheni ye-Loss Angeles ngonyaka ka-1858.

Umhlobo lo, uneskhumba esibutjhelelezi esisarulana, begodu sinomhluzi omnengi begodu asinazo iintanga ezinengi. Okuya ngokobana ubujamo bezulu bunjani kanye nesifunda ebosurwaba abatjalwe kiso, isthelwesi sivamise kobana sikhiwe lada ebusika.

Pheze yi-9% yendawo engaphasi kwe-Lisbon, lokha kuyi-4% endaweni 3% engaphasi kwe-Limoneira engaphasi kwe-Genoa. I-Lisbon ibonakala ngebizo layo, ivela enarheni ye-Portugal. Ayisabi amakhaza hlangana kwemihlobo emine ekhona etjalwa eSewula Africa begodu ithela iinthelo ezimarhadlarhadla kunomhlobo we-Eureka.

Isthelwesi sivamise kobana sibe ngaphathi komuthi okusirhelebha ukobana zingazokungatjhiswa lilanga, okurholela ekutheni sivunwe msinya.

I-Limoneira lisuri elivela enarheni ye-California. Liyathela begodu alinantanga ezinengi kune-Eureka. Isthelwesi sivuthwa ngoVelabahlinze no-Apreli, okuya ngokobana sitjalwephi. Imithi yaso inghlanganiswa neminye.

Umuthi we-Genoa uvela enarheni ye-Italy. Mhlobo wakade ovamise kobana uthele iinthelo zawo ngaphasi komuthi, okuwurhelebha kobana uvikele isthelo ekutjhisweni lilanga kanye namakhaza. Imithi yaso awunamanyeva begodu ungahlanganiswa neminye imithi.

Isentha eyenza irhubhululo ngezelimo eSewula Africa yatlama isuru lokuthoma elinganantanga eSewula Africa ngokusebenzisa i-Eurekaa ngonyaka ka-1998. Nanyana kunjalo umhlobo ohlukileko obizwa bona yi-EurekaTM, kwaba akhange uphumelele ngebanga lokobana gade uqinile, begodu uzwela lokha nawuvunwako, kunomhlobo onganantanga.

Isikhathi Somkhiqizo

Isikhathi sawo sokuthela sithoma ngoMhlolanja ukuya ngoSeptembera, okuya ngokobana mhlobo bani kanye nobujamo bezulu esifundeni lapho akhiqizwa khona.

Translated by Busisiwe Skhosana