Desmond Tutu

© Eric Miller

Yo mongwe wa bahlopmphego ba bantši bja mo Afrika Borwa, Desmond Tutu e tsebegago kudu ka go ba molwala ditokelo tša botho gomme ka 1984 o ile a ba mothupi wa Sefoka sa Nobel. O ile a bitšwa Mopišopo wa kereke ya Anglican ka bo 1970 le 1980s, fao a bego ganetša pušo ya kgethollo. Ka morago o bile Mopišopomogolo wa Cape Town, o be a le motho wa mathomo wo mose mo Afrija go kgethwa mo tiring yeo.
Go hlama lereo la “setšhaba sa molalatladile”, Tutu o ema le boikgafo bja gagwe ka ditlhologelo tša kgotlelelo le ka kakaretšo, tšeo di akaretše mošomo wa gagwe wa sepolotiki le mošomo wa boruti. Kgahlego ya gagwe ya batho le ya khutšo ya lefase di direle gore a be le tema go ditaba tša ditokelo tša botho, e sego fela mo Afrika Borwa, eupša lefaseng ka moka.

Translated by Lebogang Sewela

Archbishop Desmond Tutu Post Apartheid Work

Le ka morago ga ge kgethollo e fela, Mopišopomogolo Desmond Tutu o be a tseba gore mošomo wa gagwe o be o le kgole le go fela. O be a sa na le toro ya khutšo ya lefase gomme a tsepelela go phatlalatša molaetša wa gagwe le go aga mašaledi a bohwa gagwe....more

Desmond Tutu and the End of Apartheid

Ka 1990 FW de Klerk o ile a tsebiša ka ga phedišo ya mekgatlo ya dipolotiki bjalo ka ANC le bagolegwa ba dipolotiki ba ile ba lokollwa, magareng ga bona e be e le Nelson Mandela....more

Desmond Tutu: Becoming a Leader

Ge Desmond Tutu thoma thuto ya gagwe ya boruti le go amega ka kerekeng o be a se mo dipolotiking. Ka mošomong wa gagwe ka moka, o lekile go tšwela pele ka go gana go beakanya le sehlopha sa dipolotiki sefe goba sefe....more

Desmond Tutu: Life at a Glance

Ka 7 Oktoboro 1931, Desmond Mpilo Tutu o belegilwe ke Zachariah (morutiši) le Aletta (mošomi wa ka lapeng) mo Klerksdorp mo profenseng ya Leboa-Bodikela ya Afrika Borwa....more

Desmond Tutu: The Man Behind the Legend

Desmond Tutu o hlalošitšwe bjalo ka monna wa dillaga tše ntši le dikgatelelo tša dithulano. Batho ba a kopanego le bona mo nakong ya go dithuto tša gagwe mo Engelane ka bo-1960 ba be tshošitše ke sammaletee...more

Desmond Tutu's Contribution to Dismantling Apartheid

Ka 1984 Tutu thopile sefoka sa Nobele ya khutšo, gomme a ba MoAfrika Borwa wa bobedo go dira bjalo. O be a hlomphelwa maitekelo a gagwe a go fediša kgatelelo ya pušo ya molao mo Afrika Borwa....more

Desmond Tutu's Work Outside South Africa

Desmond Tutu o e nyaka go ba physician, eupša ge a palwela go hwetša tšhelete ya go lefa sekolo sa bongaka o ile a tšwetša pele le dira borutiši. O thomile go hlahlaka mo Bantu Normal College ka 1951....more

South Africa in 1980's: Desmond Tutu

Ka 1980 ka diteko tša ka baetapele ba bangwe ba Afrika Borwa ba Khansele ya dikereke tša dikereke le maloko a dikereke ba ile go bona Mna P W Botha yo e bego a le Tonakgolo le mogolo wa gagwe wa Kabinete....more