Desmond Tutu

© Eric Miller
Mongwe wa ditshwantsho tse di ratwang go gaisa mo Afrika Borwa, Desmond Tutu o itsege thata ka go nna motlhotlheletsi wa ditshwanelo tsa botho le mofenyi wa Sejana sa 1984 sa Nobel. O ne a nna le leina le le itsegeng thata e le Mobišopo wa kereke ya Anglican ka bo1970 le bo1980, fa a neng a nna le seabe ka tlhagafalo kgatlhanong le talo ya tlhaolele. Morago o ne a nna Mobishopomogolo kwa Kapa, a nna montsho wa ntlha wa Moaforika go tlhophiwa mo seabeng se se segolo.

A tlhama lereo “setšhaba sa molalatladi”, Tutu o nnile ka go tiiya mo boineelong mo tirong ya gagwe ya mo ditshiamong tsa itshokelano le kakaretso, tse di neng di tlhama tiro ya gagwe ya sepolotiki le ya thutabomodimo. Kgatlhego ya gagwe mo bathong le go senka kagiso ya lefatshe tse di mo tlhotlheletseng go nna le seabe mo dintlheng tsa ditshwanelo tsa botho, e seng fela mo Aforika Borwa, mme mo lefatsheng lotlhe.

Translated by Lawrence Ndou