Desmond Tutu

© Eric Miller
Mongwe wa ditshwantsho tse di ratwang go gaisa mo Afrika Borwa, Desmond Tutu o itsege thata ka go nna motlhotlheletsi wa ditshwanelo tsa botho le mofenyi wa Sejana sa 1984 sa Nobel. O ne a nna le leina le le itsegeng thata e le Mobišopo wa kereke ya Anglican ka bo1970 le bo1980, fa a neng a nna le seabe ka tlhagafalo kgatlhanong le talo ya tlhaolele. Morago o ne a nna Mobishopomogolo kwa Kapa, a nna montsho wa ntlha wa Moaforika go tlhophiwa mo seabeng se se segolo.
A tlhama lereo “setšhaba sa molalatladi”, Tutu o nnile ka go tiiya mo boineelong mo tirong ya gagwe ya mo ditshiamong tsa itshokelano le kakaretso, tse di neng di tlhama tiro ya gagwe ya sepolotiki le ya thutabomodimo. Kgatlhego ya gagwe mo bathong le go senka kagiso ya lefatshe tse di mo tlhotlheletseng go nna le seabe mo dintlheng tsa ditshwanelo tsa botho, e seng fela mo Aforika Borwa, mme mo lefatsheng lotlhe.

Translated by Lawrence Ndou

Archbishop Desmond Tutu Post Apartheid Work

Le fa morago ga gore tlhaolele e fedisiwe, Mobišopomogolo Desmond Tutu o ne a itse gore tiro ya gagwe e ne e le kgakala le go fela....more

Desmond Tutu and the End of Apartheid

Ka 1990 FW de Klerk o begile go aposiwa ga makoko a sepolotiki a a jaaka ANC le bagolegwa ba sepolotiki ba ne ba gololwa, mo gare ga bone Nelson Mandela....more

Desmond Tutu: Becoming a Leader

Fa Desmond Tutu a simolotse ka thuto ya thutabomodimo ya gagwe go le go nna le seabe mo kerekeng o ne a se na seabe mo politiking....more

Desmond Tutu: Life at a Glance

Ka di 7 Diphalane 1931, Desmond Mpilo Tutu o belegetswe Zachariah (morutabana) le Aletta (modiralapeng) kwa Klerksdorp mo Porofenseng ya Bokone Bophirima ya Aforika Borwa....more

Desmond Tutu: The Man Behind the Legend

Desmond Tutu o tlhalositswe jaaka monna wa dillaga tse di dintsi le dikgotlhang tse ganetsang....more

Desmond Tutu's Contribution to Dismantling Apartheid

Ka 1984 Tutu fentse sekgele sa Kagiso sa Nobel, mme a nna Moaforika Borwa wa bobedi wa go dira jalo. O ne a akgolelwa matsapa a gagwe a go tlosa le taolo ya kgatelelo mo Aforika Borwa....more

Desmond Tutu's Work Outside South Africa

Desmond Tutu ka nako yotlhe o ne a batla go nna moalafi, fela fa a ne a kgaratlhela go bona madi a go duelela sekolo sa kalafi o itlhophetse go fitlhelela mokgele wa tiro mo go ruteng....more

South Africa in 1980's: Desmond Tutu

Ka 1980 ka se simolotseng ke nna mo bangwe ba baeteledipele ba Khansele ya Dikereke tsa Aforika Borwa ba ile go ya go bona Rre P W Botha...more