Desmond Tutu

© Eric Miller
Lomunye webantfu labakhulu base Ningizimu Afrika labatsandvwako, Desmond Tutu watiwa kakhulu ngekulwela emalungelo ebantfu nangekuwina umklomelo we Nobel Prize nga 1984. Waba neligama lasendlini njenga bishop we lisontfo le Anglican nga 1970 na 1980, ngesikhatsi amisa lubandlululo lwa hulumende. Kwatsi muva waba nguArchbishop wase Kapa, waba wekucala lomnyama kubase Afrika wekukhetfwa kulomsebenti.

Kugcizelela lelitemu lelitsi “sive lesihlangahlangene”, Tutu wema wacina ngekunikela kwakhe kulombono wekumelana kanye nekufaka, lokwenta ipolitiki yakhe kanye nenkholo yakhe kutsi kusebente. Kutsandza kwakhe bantfu kanye nekuchuba kuthula emhlabeni kumchubele ekungeneleni tinkinga temalungelo ebantfu hhayi eNingizimu Afrika kuphela, kepha emhlabeni wonkhe jikelele.

Translated by Phindile Malotana