Desmond Tutu

© Eric Miller
Lomunye webantfu labakhulu base Ningizimu Afrika labatsandvwako, Desmond Tutu watiwa kakhulu ngekulwela emalungelo ebantfu nangekuwina umklomelo we Nobel Prize nga 1984. Waba neligama lasendlini njenga bishop we lisontfo le Anglican nga 1970 na 1980, ngesikhatsi amisa lubandlululo lwa hulumende. Kwatsi muva waba nguArchbishop wase Kapa, waba wekucala lomnyama kubase Afrika wekukhetfwa kulomsebenti.
Kugcizelela lelitemu lelitsi “sive lesihlangahlangene”, Tutu wema wacina ngekunikela kwakhe kulombono wekumelana kanye nekufaka, lokwenta ipolitiki yakhe kanye nenkholo yakhe kutsi kusebente. Kutsandza kwakhe bantfu kanye nekuchuba kuthula emhlabeni kumchubele ekungeneleni tinkinga temalungelo ebantfu hhayi eNingizimu Afrika kuphela, kepha emhlabeni wonkhe jikelele.

Translated by Phindile Malotana

Archbishop Desmond Tutu Post Apartheid Work

Nangemuva kwekucitfwa kwelubandlululo, Archbishop Desmond Tutu bekati kutsi umsebenti wakhe bowukhashane nekuphela. Bekasolo aneliphupho lwekuthula kwemhlaba wachubeka wahlala abuke ekuhambiseni umlayeto kanye nekwakha umlandvo....more

Desmond Tutu and the End of Apartheid

Nga 1990 FW de Klerk wamemetela kungavalwa kwemaphathi epolitiki kufana ne ANC netiboshwa te politiki letakhululwa, kuto letotiboshwa kwakuna Nelson Mandela. Ngemuva kwekukhululwa kwakhe ejele, Nelson na Winnie Mandela bahlala na Desmond Tutu...more

Desmond Tutu: Becoming a Leader

Kwatsi ngesikhatsi Desmond Tutu acala kufundzela ngelibhayibheli wase ucala kungenela tintfo tasesontfweni wase uncipha ngakutepoliti. Noma nje likusasa ngelikusasa lakhe, watama kuhlala angabi ngumpolitiki ngekutsi angavumi kutimbandzakanya nebantfu...more

Desmond Tutu: Life at a Glance

Ngenyana yeMphala natisikhombisa emnyakeni wa 1931, Desmond Tutu watalwa ngu Zachariah (thishela) kanye na Aletta (lobekasebenta emakhishini) eKlerksdorp Esifundzeni sase North West eNingizimu Afrika....more

Desmond Tutu: The Man Behind the Legend

Desmond Tutu uchazwe njengendvodza yetigaba letiningi kanye nekusho intfo lengasiyo yemsindvo. Labantfu lakabatsemba ngesikhatsi sakhe sekufundza eNgilandi nga 1960 batfuswa yimfutfumalo yakhe yase Afrika kanye nekushoda kwentfo lemisa lokunye....more

Desmond Tutu's Contribution to Dismantling Apartheid

Nga 1994 Tutu wawina iNobel Prize ye Peace, lokwamenta waba wesibili wase Ningizimu Afrika kwenta njalo. Wetfulelwa emandla ache ekumisa umtsetfo wekucindzetela eNingizimu Afrika....more

Desmond Tutu's Work Outside South Africa

Desmond bakavele afuna kuba ngudokotela, kepha watsi nakahluleka kutfola kwekumbhadalela esikolweni setebudokotela wabese ucolela kuchubeka ngemsebenti wekufundzisa....more

South Africa in 1980's: Desmond Tutu

Nga 1980 ekugcotjweni kwami labanye baholi beKhanseli Yemasontfo ase Ningizimu Afrika nakumalunga emasontfo baya bayobona Umnumzane P W Botha lebe akadze anguNdvunankhulu kanye netisebenti lebetingetulu kwakhe....more