UDesmond Tutu

© Eric Miller
Ngomunye wenkutana ezithandwa khulu zeSewula Africa, uDesmond Tutu waziwa khulu ngokulwela amalungelo wabantu begodu ngonyaka ka-1984 wathumba unongorwana we-Nobel Peace Prize. Waziwa imizi le yoke nje njengombhitjhobhi wekerege le-Anglican ngonyaka ka-1970 kuya ngo-1980, lapha ekhabe angakhambelani norhulumende wegandelelo. Lada wathola iskhundla sokuba ngu-Archbishop eKapa, okwamenza umuntu we-Africa wokuthoma webala elinzima ukukhethelwa isikhundleso.

UTutu ujame rwe okuzinikeleni kwakhe ekubandakanyeni kanye nekuthandaneni, okwenza bona akhambe phambili emsebenzinakhe wepolotiki kanye nowobufundisi. Ithando lakhe labantu kanye nokulandelela iphasi elineqolo. Wadosa phambili wazibandakanya eendabeni zamalungelo wabantu kungasi eSewula Africa kwaphela, kodwana ephasini loke zombelele.

Translated by Busisiwe Skhosana