UDesmond Tutu

© Eric Miller
Ngomunye wenkutana ezithandwa khulu zeSewula Africa, uDesmond Tutu waziwa khulu ngokulwela amalungelo wabantu begodu ngonyaka ka-1984 wathumba unongorwana we-Nobel Peace Prize. Waziwa imizi le yoke nje njengombhitjhobhi wekerege le-Anglican ngonyaka ka-1970 kuya ngo-1980, lapha ekhabe angakhambelani norhulumende wegandelelo. Lada wathola iskhundla sokuba ngu-Archbishop eKapa, okwamenza umuntu we-Africa wokuthoma webala elinzima ukukhethelwa isikhundleso.
UTutu ujame rwe okuzinikeleni kwakhe ekubandakanyeni kanye nekuthandaneni, okwenza bona akhambe phambili emsebenzinakhe wepolotiki kanye nowobufundisi. Ithando lakhe labantu kanye nokulandelela iphasi elineqolo. Wadosa phambili wazibandakanya eendabeni zamalungelo wabantu kungasi eSewula Africa kwaphela, kodwana ephasini loke zombelele.

Translated by Busisiwe Skhosana

Archbishop Desmond Tutu Post Apartheid Work

Nanyana igandelelo liqediwe, uArchbishop Desmond Tutu gade azi bona umsebenzakhe wawukude nokuphela. Gade asesenebhudango lokobana iphasi libe nokuthula begodu gade...more

Desmond Tutu and the End of Apartheid

Ngonyaka ka-1990 uFW de Klerk wamemezela ukobana ukudingiswa kwehlangano ye-ANC kuyaphela kanye nokobana nezinye iimbotjhwa zepolotiki zitjhatjhululwile, hlangana kwazo...more

Desmond Tutu: Becoming a Leader

Lokha uDesmond Tutu nakathoma ukufunda iimfundo zebhayibheli azibandakanya ekeregeni gade sevele azibandakanye kwezepolotiki. Umsebenzinakhe woke, walinga ukobana ahlale...more

Desmond Tutu: Life at a Glance

Ngezi 7 zakaSewula ngonyaka ka-1931, kwabelethwa uDesmond Mpilo Tutu, owabelethwa ngutitjhere uZacharia kanye no Aletta (okhabe angunomakhwijhi) endaweni yeKlerksdorp...more

Desmond Tutu: The Man Behind the Legend

UDesmond Tutu utlhadlhulwe njengendoda enkhumba ezinengi. Abantu ahlangana nabo lokha nakafundako e-England ngonyaka ka-1960 abathuswe kuba nobuntu beAfrica kwakhe....more

Desmond Tutu's Contribution to Dismantling Apartheid

Ngonyaka ka-1984 uTutu wathumba ungongorwana we-Nobel Prize for Peace, waba mumuntu we Sewula Africa wokuthoma ukwenza njalo. Wahlonitjhwa ngemizamo yakhe...more

Desmond Tutu's Work Outside South Africa

UDesmond Tutu wayefuna ukuba ngudorhodere, kodwana lokha nakatlhaga ukuthola umfundaze wokubhadalela iskolo sezepilo wakhetha bona athathe ibizelo lokuba ngutitjhere...more

South Africa in 1980's: Desmond Tutu

Ngonyaka ka-1980 hlangana kweminye imizamo yami abanye abadosiphambili be-South African Council of Churches kanye namalunga amanye wekerege sayokubona...more