uDesmond Tutu

© Eric Miller
Archbishop Desmond Tutu in his Cape Town office 13/11/2001.
Ungomnye wawona maqhawe athandwayo eMzantsi Afrika, uDesmond Tutu waziwa kakhulu ngokulwela amalungelo abantu. Ukwaziwa nangokuphumelela imbasa ye Nobel Prize ngomnyaka ka 1984. Waduma kakhulu njenge bishop yecawe yama Anglican kwiminyaka yoo 1970 kunye neyoo 1980, ngethuba wayechasene ngeliphandle nohrulumente wocalucalulo. Ethubeni waye wabayi Archbishop yase Kapa, wabangumntu wokuqala ontsundu wase Afrika ukonyulelwa kwesi sikhundla.

Waqamba isici esithi “rainbow nation”, lo ka Tutu ume ngxi ekuzinikezeleni kwimibono yokuphilisana ngoxolo nangokuquka wonke umntu. Konke oku kuyabonakala kumsebenzi wakhe wezakwalizwi kunye noweze politiki. Umdla wakhe eluntwini kunye nokulangazelela ihlabathi elinoxolo, kukhokelele ekubeni azibandakanye kwimiba echaphazela amalungelo abantu; hayi eMzantsi Afrika nje kuphela, kodwa kwihlabathi lonke liphela.

Translated by Zizipho Silwana