Matebele

© Dr Peter Magubane

Matebele a itsiwe thata ka boitseanape bo bo tlhomologileng, dintlo tsa bona tse di kgabisitsweng, le mokgwa wa moaparo o o itumedisang wa mmala le mokgabiso.

Ba ne ba le karolo ya batho ba ba buang SeNguni ba neng ba ntse go bapa le lebopo la lebala la kwa botlhaba mo borwa jwa Aforika, mme ba kgaogana le ba bangwe mo dingwaga kgolo tse tharo tse di fetileng mme ba fudugela go ya bogareng ba naga godimong.

Matebele a Ndzundza a gompieno gantsi a nna mo nagalegaeng ya peleng ya KwaNdebele kwa Mpumalanga, le go ralala le Nebo (kwa Porofenseng ya Bokone).

Dikgoreletso mo Botshelo ba Matebele

Ka nako ya ngwagakgolo wa bo20, diphetogo tse dikgolo thata mo temothuong ya basweu e tlhodile gore banni ba Matebele ba kwa dipolase ba ba hirileng ba bewe ka fa tlase ga kgatelelo...more

Kgaoganyo ya Bong mo Gareng ga Matebele

Boitshwaro le mekgwa ya tlhogo ya lotso di a itshupa mo ditšhabeng tsa Matebele. Go na le ditlhopha tse dingwe tse dintsi, banna ba Ndzundza — segolobogolo ba lemorago la bogosi — ba tswelela...more

Hisetori ya Matebele

Hisetori ya Matebele e akaretsa bogare ba ngwagakgolo wa bo19 fa bammogo ba Kekana ba morafe wa Matebele di ne di kgaogantswe ka ditlhopha tse di nnye, e e phatlaletseng go ralala le dikgabana...more

Meetlo wa Phetiso ya Thupiso ya Matebele

Thupiso e sa ntse e dirwa mo gare ga banna le basadi ka bobedi mo setšhabeng sa Matebele, go tshwaya phetiso go tswa mo maemong a bonnye le bogolo. Kwa bokhutlong jwa meetlo e...more

Dipheta le Botaki ba Matebele a Ndzundza

Matebele a Ndzundza Ndebele ba itsege go gaisa ka botaki ba bona, go tshwana le mekgabiso, meakanyetso le mebala di dirisiwang mo kgabisong ya ditshwantsho tsa lebota (di dirwa ke basadi) le dipheta....more

Bodumedi le Ditumelo tsa Matebele

Jaaka go ntse ka bontsi jwa ditlhopha tsa setso mo Aforika, botshelo ba Matebele bo ne boitshupa ka lefatshe le le matlhagatlhaga la semowa, se se dirisang tlhotlheletso e kgolo thata mo mererong...more

Morafe wa Matebele wa Aforika Borwa

Mo ngwagakgolong wa bo17, Matebele ba kgaogane le bontsala bona ba BaNguni, ba ba neng ba ya go nna karolo ya bogosi bo bo maatla ba MaZulu. Ka fa tlase ga boeteledipele jwa ga Musi...more