Setebele

© Dr Peter Magubane

Matebele a tsebega kudu ka ga bokgabo bjo botse, dikgabišo tša dintlo tša bona, le diroko tša bona tše mebala ye kgethilego le dikgabišo.

Ba be ba le karolo ya batho ba nguni bao ba bego ba dula mo Afrika Borwa mo lebopong la ka bohlabela, eupša ba tlogile mengwagakgolo ye e fetilego gomme ba ya go Central plateau ka gare ga naga. Lehono Matebele a Ndzundza ba dula mo le gae ya pele la kwandebele mo Mpumalanga, le kgauswi le Nebo (Profense ya Leboa).

Ditšhitišo tša Bophelo bja Ndebele

Mo nakong ya ngwagakgolo wa 20, diphetogo tše kgolo tša temo tša bathobašweu di hlotše bahiri ba polasa ya Ndebele go bewa ka fase ga kgatelelo ya go namelela....more

Karogano ya Bong Magareng ga Ndebele

Maitshwaro a mmušo wa banna le ditiro di a bonalago mo setšhabeng sa Ndebele. Go feta tše dingwe tše ntši, banna ba ndzundza, kudukudu...more

Histori ya Ndebele

Histori ya Setebele e akaretša bogareng bja ngwagakgolo wa 19 ge sehlopha sa Kekana sa morafe wa Ndebele se arolwa go...more

Moletlo wa Koma ya Ndebele

Koma e sa ntše e diragatšwago magareng ga bobedi bja banna le basadi setšhaba sa Ndebele, bjalo ka tsela ya go tšwa go bonnyane go ya bogolo....more

Dipheta le Bokgabo bja Ndebele Ndzundza

Ndzundza Ndebele ba tsebega ka tša bokgabo, go swana le motifs, moakanyetšo le mebala yeo e dirišwago mo dikgabišong...more

Bodumedi le Ditumelo tša Matebele

Bjalo ka bontši bja dihlopha tša setšo mo Afrika, bophelo bja Setebele bo pharologantšwha ka mafolofolo semoya, se se na le mešomo le khuetšo...more

Morafe wa Matebele mo Afrika Borwa

Ka ngwagakgolo wa bo 17, Matebele a tlogetše metswala ya bona ya lebopo la Nguni, bao ba bego ba swanetše go ba karolo ya mmušo wa maZulu....more