La maNdebele

© Dr Peter Magubane

Lama Ndebele atiwa kahle ngetintfo letinhle temisebenti yetandla tawo, emakhya abo lahlotjisiwe, kanye nekuhluka kwawo nemibala lesetulu etingubo labatigcokako kanye nemihlobiso labayigabako.

Bake babayincenye yebantfu labakhuluma si-Nguni labahlala ngasemnceleni wendzawo levulekile eningizimu Afrika lese mphumalanga, kepha baphuka iminyaka lemitsatfu yakadzeni base bayahamba baya etindzaweni letisemkhatsini.

Le Ndzundza Ndebele lamuhla iphila etindzaleni taka KwaNdebele eMpumalanga, kanye nasetindzaweni letise Nebo (eSifundzeni sase Nyakatfo).

Kuphatamiseka eMphilweni yemaNdebele

Ngesikhatsi sandvulo kumashumi lamabili, sikali-lesikhulu sagucuka kutekulima kulabamhlophe lokwenta bahlali bemaNdebele labasemapulazini kutsi babe ngaphansi kwekucindzeteleka lokukhulako....more

Kuhlukaniswa ngeBulili Emkhatsini wemaNdebele

Simo sendvodza leyiyinhloko yemndeni kanye nekulungiselela nguyona nkhomba kumumango wemaNdebele. Ngetulu kwemacembu lamanye lamaningi, emadvodza emaNdzundza...more

Umlandvo wemaNdebele

Umlandvo wemaNdebele ufaka sikhatsi lesisemkhatsini sandvulo selishumi nemfica ngesikhatsi licembu lelincane lebantfu le Kekana lesive semaNdebele sahlukana saba ngemacembu lamancane...more

Kusoka kwemaNdebele ne Mcimbi lomaka sigaba Emphilweni Yemuntfu

Kusoka kusentiwa phakatsi kwesilisa nesifazane emumangweni wemaNdebele, lokumaka luhambbo kusuka ebuntfwaneni kuya ebangeni lebudzala....more

Umsebenti Wetandla weBuhlalu wemaNdebele emaNdzundza

Lama Ndzundza Ndebele atiwa kancono ngemisebenti yetandla tawo, tintfo letifanako, kwakha nemabala lasetjentiswa ekuhlobiseni (lokwentiwa besifazane) kanye nemsebenti webuhlalu....more

Inkholelo neMatsemba emaNdebele

Ngemacembu lamaningi esintfu eAfrika, imphilo yemaNdebele ichazeka ngemhlaba lonemandla ngakamoya, leyenta tintfo letinkhulu ngetulu ngisho netinkinga letincane letiphila njalo....more

Sive sema Ndebele sase Ningizimu Afrika

Ngesikhatsi sandvulo selishumi nesikhombisa, emaNdebele ahlukana nabomzala bawo lababaNguni base mnceleni, lebebatawuba yincenye yebukhosi bemaZulu....more