Kusoka kwemaNdebele ne Mcimbi lomaka sigaba Emphilweni Yemuntfu

© Dr Peter Magubane

Kusoka Phakatsi kweSilisa neSifazane

Kusoka kusentiwa phakatsi kwesilisa nesifazane emumangweni wemaNdebele, lokumaka luhambbo kusuka ebuntfwaneni kuya ebangeni lebudzala. Kufika ekugcineni kwalomcimbi lomaka sigaba emphilweni yemuntfu, lokusoka kuvumela kkutsi ubenemndlandla ngetelicansi kanye nekucala indzima yekutsembisa kanye nekushoda.


Umsebenti lobalulekile wekusoka kwentela kuhlanganisa bantfu labamunyaka munye ndzawonye, kanye nekubonisa umehluko wabo kulalamanye emacembu. Emasoka esilisa (abakhethua) achazwa kutsi ahlanganyele nalamanye emadvodza lahambe kuyo lendlela yekusoka.


Kuze uciniseke lokuhluka nekubamcoka kwebasoki, la abakhethua atjelwa kutsi angaveti kubafana labangasimunye ngalokwentekako ngesikhatsi sekusikwa kulendzawo yekusokela (umphadu). Ngaloluhambo lwekusoka, besilisa nesifazane etfulwa kulesintfu nalemimangalliso legubhile yemacembu. Lolwati lwendluliselwa kubanye bantfwana kuya kulabanye labatolandzela ngekusoka, kuciniseka kutsi kufakwa kwelwati kuyanekekelwa, kanye nelisiko ngalinye lalelicembu leligcizelelwako.

Kusoka kwe Silisa

©Dr Peter Magubane

Kusoka kwebesilisa (wela noma ingoma) kubanjwa emkhatsini wema Ndzundza emaNdebele cishe nyalo emnyakeni wesine, nalabafana bavama kuba lishumi nesihlanu kuya eshumini nesiphohlongo ngemnyaka. Kutsi nasekwentekile loku nalesikhulu nasesibeke lusuku, labasokile bafaka umhlobiso welibhengele esandleni (isonyana), lekukhomba kutsi ungumsoki ngalokuphelele. Kulesisigaba, wenta imisebenti leminingi leyehlukene emaviki lamatsatfu.

Ngaphambi ahambe endzaweni yesikhulu, lapho khona abakhethua labasuka emakhaya ladvutane ahlanganela khona, ngamunye unikwa isititirimba (iloincloth, lesuka ku stertriem ye Afrikaans), leyantelwe bona ngubomkhulu babo lechamuka esikhumbeni sesilwane, namunye, umsomi, ingubo yekulala, ngaphandle kwekutsi lokusoka kuvama kutsatsa indzawo ngesikhatsi lesibandzako ebusika. Endzaweni yesikhulu, labasoki babamba imisebenti, levalelisa busha babo.

Ngemuva kwaloko, bayatsatfwa bayongeniswa esibayeni setinkhomo sesikhulu. Ngentsatsakusa, bayavuswa bamikiswe endzaweni lefihlekile ledvute nemfula. Balayiniswa ngaselusentseni lwemfula, besebayasikwa. Kusuka lapho kumele bese bewela lomfula (ukuwela) bese bahamba babhekise emehlo phansi ngekugadvwa baye etindlini tekuhlalela letehlukene letisetjentiselwa kusoka, kushiyane ngesigodzi sona mbamba.

Labasoki bachubeka basale kulendzawo, lesekhatsi emahlatsini, tinyanga letimbili, babebatjelwa kulelicembu kanye netintfo lekumele batente, kusebenta kanye nemalungelo njengemadvodza. Ngemuva kwesikhatsi sekuhlaliswa bodvwa, kudla kuyalungiswa emakhaya e abakhethua, bese tiphho labatitfolako letiphuma kumalunga emindeni, kwentela kujabulela kungena ebudvodzeni, tiyabekwa.

Uma la abakhethua bashiya lo umphadu, ubese uyashiswa kanye naletingubo bebalala ngato naloko bebakwembatsa emitimbeni ngesikhatsi sekusoka, lokukhombisa kumaka sigaba emphilweni yemuntfu yekuvala sigaba lesitsite etimphilweni tabo. Ngemuva kwaloku, babuyela ekuphumeni kwelilanga endzaweni yesikhulu, batigocotele ngetingubo letinsha, nemehlo abo labheke phansi ngekungafuni kudliwa ngemahloni, kufana nalapho uma basuswa endzaweni yekusokela.

Ngaphansi kwetingubo tabo labafana babangcunu ngekugadza le isititirimba, lesimele budvodza. Ngalobobusuku balala lapho kuvaleke khona bese entsatsakusa yekusa lokulandzelako bonkhe basoki bayaboniswa (ukupalala) bese batfola emagama abo ebudvodza lasuka esikhulwini.

Ngemuva kwaloku, lamalunga elicembu abuyela emakhaya abo kanye nekujabula lokudze. Sigaba lesilandzelako kulemphilo yalendvodza lencane siyavuleka ube umsebenti wekutsembisa kanye nekushada uphelelisa, ngesikhatsi lapho bavunyelwa kutsi bacale kudibana ngekwelicansi.

Kusoka kweSifazane

©Dr Peter Magubane

Kusoka kwebesifazane (iqhude noma ukuthombisa) kunebuhlungu lobuncane kunaloko kusoka kwebesilisa, ngoba kute kukhinyabeteka kwemtimba lokwentiwako. Lomsebenti ucala ngesikhatsi lamantfombatana angcunu abuyele kundalo yawo, ngekuba netinwele letigcwele emitimbeni yawo tiyahhulwa tisuke. Ngamunye lomsebenti wekusoka ungenelwa ngulokhetsiwe lowuchubako — emantfombatana lamadzala kanye nebesifazane lesebasoka.

Atsi lamantfombatana nasalungisiwe, lilanga lelisele lichitfwa ngekuhlabela kanye nekudansa lokuphekeletelwa tigubhu -letikhalako, lapho khona umsindvo wakheka. Ebusuku, lamantfombatana ayahlangana agegelete umlilo, embatse tingubo tekulala labatinikwe nabaya kuyosoka, babe labo labaholako bahleli bangcunu.

Bahlabela tingoma naphambi bangenele kukhuluma lokudze kwekuhlukunyetwa kanye nekwetfukwa besilisa, lokuma kwelilungelo kanye netintfo temtimba tewesilisa, kanye nebesifazane labangakaze basokwa. Lona msebenti utsatsa busuku bonkhe.

Ekuseni kakhulu elangeni lelilandzelako, labasoki kanye nebaholi babo bahamba baye Emfuleni, lapho lokwentiwa kugezwa khona, ngemuva kwaloko babuyela emakhaya. Elangeni lelilandzelako umgidvo uyabanjwa bese phindze lomusoki uyagezwa. Ubese ubekwa endzaweni yakhe yedvwa egumbini lelikhetsiwe endlini yakubo ekhaya.

Etikhatsini tekucala lesikhatsi sekuhlaliswa wedvwa kwakubatinyanga letintsatfu, kepha lamuhla, ngekutsi bafuneka etikolweni kanye nasemisebentini, sekwancishiswa kwaba yinyanga yinye. Ngalesikhatsi lesi, lolosokako utfola indlela lesuka kulomholako.

Uphindze avakashelwe ngugogo wakhe wasekhaya, lobese umkhombisa indlela yekutiphatsa nemyalo, kanjalo nemisebenti yakhe nalekumele akwente. Injongo yekusoka, nomakunjalo, kutsi kukhonjiwe lolosokako emisebentini yakhe kanye nekulungiselela kwakha-imiti/emakhaya.

Ngesikhatsi abekwe yedvwana, akavumeleki kutsi akhulumisane noma abonane newesilisa, noma nje adlala indzima yekwenta imisebenti yasendlini layifundziswa ngesikhatsi sekusoka ebusuku noma ngemahora asekuseni kakhulu. Ekugcineni kwalokubekwa wedvwana, lokusoka kutsatfwa kuyiswe emfuleni lapho uyotfola kugeza kwekugcina. Ingubo yakhe bekasoka ngayo kanye netembatfo takhe kuyashiswa, lokukhomba ‘kufa’ bebuntfombatana lencane.

Unikwa isiphephetu, sidziya lesicinile ngebuhlalu, njengesibonelo sekusuka ebuntfombataneni bebuntfwana kuya ebumakeni. Nangekusoka kwesilisa lesimo sengucuko salolosokako siyajatjulelwa ngekudla lokwentelwe nemumango ngemphumelelo kumakhaya awo onkhe lamantfombatana lahambe ngaphansi kwalokusoka. Lesi sikhatsi sekujabula, lapho khona labo besifazane labasha labasokile bayakhona kusomana phindze bakhange longahle abeyindvodza yakhe.

Translated by Phindile Malotana

Umlandvo wemaNdebele

Umlandvo wemaNdebele ufaka sikhatsi lesisemkhatsini sandvulo selishumi nemfica ngesikhatsi licembu lelincane lebantfu le Kekana lesive semaN...more