Vhathu vha ma Ndebele

© Dr Peter Magubane

Vha divhelwa nga maanda vhukoni havho kha zwa u ola, u khavhisa midi yavho, na zwine zwa vha khethulula na u kona u shumisa mivhala zwavhudi na zwiambaro zwavho.

Vho vha vha tshipida tsha nyambo dza Nguni vhe vha do dzula tsini na midi Afrika Tshipembe, vha tuwa zwine zwina centuary dzine dza swika mbili kana tharu vha ya vhadzula vhukati shangoni. Havho vhathu namusi vha dzula kha madzulo avho a kale a kwaNdebele Mpumalanga na u mona na Nebo kha Vundu la (Northern Province).

Vhuthada kha Matshilo a Vhathu vha maNdebele

Nga tshifhinga tsha centuary ya vhu 20, ho vha na u shanduka kha zwa u lima zwa vhatshena, he zwa do ita uri mabulasi a vha Ndebele a vhewe fhasi ha mutsiko muhulwane vhukuma....more

U Khethekanyiwa ha mbeu Vhukati ha maNdebele

U shuma nga maanda na u ita zwithu nga ndila ndi zwone zwo dalaho kha tshitshavha tsha vha Ndebele....more

Divhazwakale ya ma Ndebele

Divhazwakale ya MaNdebele i vha yo katela vhukati ha centuary ya vhu 19 he tshi tshavha tsha maNdebele Kekana tsha bva zwigwada zwivhili, zwe zwa do phadalala u mona na zwikwara...more

Ngoma dza MaNdebele na Maitele au Huliswa

Dzi ngoma dzi kha di vha hone kha tshitshavha tsha MaNdebele, zwi vha zwi tshi thusa kha vhane vha vha vhatuku vha tshi khou huliswa....more

Mishumo ya u ola na ya Malungu ya ma Ndebele Ndzundza

Vha divhela vhukuma vhutsila havho, u ita dzi motif dzine dza elana, u ola na mivhala zwi ya shumiswa vha tshi ita miolo yavho (zwiitwa nga vhafumakadzi) na malungu....more

Lutendo lwavho na Vhurereli zwa ma Ndebele

Sa kha zwigwada zwothe zwa sialala Afrika, vha maNdebele vha taluswa nga shango la tshimuya, zwine zwa kwama vhutshilo havho ha duvha na duvha naho hu zwithu zwine zwa vha zwituku....more

Lushaka lwa Mandebele Afrika Tshipembe

Nga centuary ya vhu 17, maNdebele vho mbo di bva kha vha zwala vhavho vha Nguni, vhe vha vha vha tshi khou vha tshipida tsha mmbi ya maZulu....more